dnes je 9.12.2023

Input:

87/1958 Sb., Zákon o stavebním řádu, platné do 30.9.1976

č. 87/1958 Zb.
[zrušené č. 50/1976 Zb.]
ZÁKON
dne 12. prosince 1958
o stavebním řádu
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje povolování a provádění staveb všeho druhu a prací na nich, užívání a údržbu staveb a opatřování potřebných nemovitostí a práv tak, aby odpovídaly ekonomickým, provozním, technickým a bezpečnostním požadavkům a vyhovovaly kulturním, sociálním a jiným zájmům společnosti.
Oddíl I
Projektování a provádění staveb
§ 2
Stavby a stavební práce lze provádět jen podle předepsané projektové a rozpočtové dokumentace (dále jen „dokumentace“) a podle rozhodnutí o přípustnosti stavby.
§ 3
Změny stavby nebo práce odstraňující účinky opotřebení stavby vyžadují rozhodnutí o přípustnosti stavby, vyměňují-li se konstrukční části stavby, mění-li se její půdorysné nebo výškové uspořádání nebo její vzhled anebo upravuje-li se stavba nebo její část pro jiný způsob užívání. Pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak, musí být ostatní stavební práce předem ohlášeny stavebnímu úřadu.
§ 4
Stavby a stavební práce smějí provádět stavební a montážní organizace socialistického sektoru anebo jiné organizace socialistického sektoru, jsou-li pro tento účel odborně vybaveny. Ostatní organizace a osoby smějí provádět stavby a stavební práce, je-li zaručeno odborné vedení a dá-li k tomu souhlas stavební úřad.
Oddíl II
Užívání, údržba, úpravy a zboření staveb
§ 5
(1) Dokončených staveb nebo jejich dokončených provozně ucelených částí lze užívat jen k povoleným účelům.
(2) Změny ve způsobu užívání staveb, v provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo podstatné rozšíření výroby jsou přípustné, jen vydá-li příslušný orgán nové povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání). Povolení nelze vydat, jestliže by bylo v rozporu s důležitými místními zájmy.
§ 6
Vlastník je povinen udržovat stavbu v řádném a uživatelném stavu podle rozhodnutí závazných pro provedení stavby a její uvedení do trvalého provozu (užívání).
§ 7
(1) Stavební úřad může vlastníku stavby nařídit, aby provedl na svůj náklad stavební úpravy nezbytné z důvodů obecného zájmu.
(2) Nemůže-li vlastník uhradit náklad na úpravu stavby, nebo nemá-li z ní užitek anebo má-li z ní užitek jen nepatrný v poměru k nákladu, může vlastníkovi na jeho žádost přispět stát. O žádosti rozhodne stavební úřad, který také stanoví podmínky poskytnutí příspěvku na úpravu stavby.
(3) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na případy asanace.
§ 8
(1) Hrozí-li stavba nebo její část zřícením nebo ohrožuje-li bezpečnost nebo zdraví osob a nelze-li ji hospodárně opravit, nařídí stavební úřad vlastníku její zboření.
(2) Stavební úřad může také nařídit zboření stavby nebo její části, byla-li provedena bez rozhodnutí o přípustnosti stavby nebo v rozporu s ním anebo odchylně od schválené dokumentace.
(3) Ke zboření stavby nebo její části, pokud nebylo nařízeno, je třeba povolení stavebního úřadu.
(4) Náklady spojené se zbořením stavby nebo její části nese její vlastník. Náklady zabezpečovacích prací, nutných pro vadný stav sousední stavby anebo její části, nese vlastník této stavby.
(5) Nařídí-li