dnes je 29.2.2024

Input:

87/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu, platné do 30.6.1986

č. 87/1960 Zb.
[zrušené č. 126/1985 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra
ze dne 15. června 1960
o zavedení bezpečného filmu
Ministerstvo školství a kultury a ministerstvo vnitra stanoví podle § 1 odst. 1 zákona č. 272/1949 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:
§ 1
Bezpečný film
(1) Pro natáčení a pro běžné laboratorní zpracování smí být používán výlučně jen bezpečný film.
(2) Za bezpečný film se považuje každý kinematografický film, bez ohledu na jeho šíři, který je nesnadno vznětlivý, tj. je-li doba potřebná k jeho vznícení při 300 C delší než 10 minut a který pomalu hoří, tj. jehož vzorek 300 mm dlouhý a maximálně 0,08 mm silný neshoří dříve než za 30 vteřin, a je-li tento vzorek silnější než 0,08 mm, za 45 vteřin.
§ 2
Zpracování archivního filmového materiálu
Nitrocelulosový filmový materiál (dále jen „hořlavý film“) archivní smí být sestříháván jen ve střižnách filmových studií zvlášť k tomu účelu určených a označených, přičemž musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy.1)
§ 3
Dovážené filmy
(1) Kopie dovážených filmů určených k veřejnému promítání musí být vyrobeny na bezpečném filmu.
(2) K rozmnožení na bezpečný film smí být dovezena jako rozmnožovací materiál pouze jedna kopie hořlavého filmu.
§ 4
Zpracování při kopírovacím procesu
(1) Hořlavé filmy v případech uvedených v § 2, § 3 odst. 2 a v § 6 smí být zpracovány při kopírovacím procesu na bezpečný film pouze při zachování všech bezpečnostních opatření stanovených pro tento proces.1)
(2) Překopírování hořlavých filmů na bezpečný film je přípustné pouze do 30. června 1961. Po uvedeném dni lze překopírovat pouze filmy uvedené v § 2 a v § 3 odst. 2.
§ 5
Skladování filmových kopií
V provozních skladech organizací uvedených v § 6 odst. 1 nesmí být po 30. červnu 1961 skladovány kopie hořlavého filmu.
§ 6
(1) Od 1. července 1961 nesmí být v kinech veřejně přístupných, ve školách, v závodních klubech, v osvětových besedách apod. vůbec promítán jakýkoli hořlavý film. Překopírování provedou za úhradu stanovenou příslušnými cenovými předpisy Filmové laboratoře Československého filmu. Objednatel může po překopírování bezplatně odevzdat hořlavý film Československému filmu. Hořlavý film musí být vždy bezpečně uložen, a to jde-li o množství přesahující 100 kg, podle ustanovení ČSN 64 0021 „Bezpečnostní předpisy pro výrobu, zpracování a skladování celuloidu a celuloidových výrobků“. Jde-li o množství o menší váze než 100 kg, musí být film uložen v místnosti I. nebo II. stupně odolnosti proti ohni podle ČSN 73 0760 „Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť“; celuloidový film musí být přitom uložen v kovových uzamčených schránkách.
(2) Hořlavé filmy archivní, jakož i hořlavé filmy dovezené jako rozmnožovací materiál, je možno po 30. červnu 1961 promítat jen ve zvláštních promítacích místnostech, zařízených podle předpisů pro zacházení s nitrocelulosovým materiálem.
§ 7
Pokud je přípustné podle předchozích ustanovení používat hořlavých filmů, musí být každá krabice s takovým filmem nápadně