dnes je 8.12.2023

Input:

87/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, platné do 30.4.1966

č. 87/1963 Zb.
[zrušené č. 30/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 9. prosince 1963
o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi a podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Státní statky řízené výrobními zemědělskými správami a ostatní státní organizace se zemědělskou výrobou (dále jen „zemědělské podniky“) mohou podle § 2 až 6 této vyhlášky odprodávat zemědělské výrobky vlastní výroby svým pracovníkům výhradně pro jejich vlastní potřebu na jejich žádost, a to
1. za ceny uvedené v § 7 odst. 1 a 2
a) dělníkům v rostlinné a živočišné výrobě,
b) opravářům, údržbářům a ostatním pracovníkům pomocných provozů včetně stavebních skupin a čet,
c) technicko-hospodářským pracovníkům hospodářství a výrobních skupin nebo jiných provozních jednotek, které jsou organizačně hospodářstvím nebo výrobním skupinám postaveny na roveň,

pokud nejsou odměňováni podle jednotných celostátních úprav;
2. za ceny uvedené v § 7 odst. 3
a) ostatním technicko-hospodářským pracovníkům,
b) pracovníkům středisek průmyslové a přidružené výroby,
c) členům závodních stráží, hlídačům a vrátným,
d) pracovníkům závodních jídelen a kantin,
e) řidičům a závozníkům silničních motorových vozidel,
f) pracovníkům, kteří jsou odměňováni podle jednotných celostátních úprav.
(2) Řidičům a závozníkům jiných podniků, kteří v zemědělském podniku přechodně zajišťují podzimní přepravu cukrovky, brambor a dalších zemědělských výrobků může zemědělský podnik odprodat za jeden odpracovaný den obilniny podle § 3 odst. 4.
(3) Učňům a studentům středních a vysokých škol, kteří v rámci studia vykonávají předepsanou praxi, může zemědělský závod odprodat mléko podle § 6.
(4) Účastníci organizovaných brigád ze závodů a podniků jsou z odprodeje zemědělských výrobků vyloučeni.
§ 2
Fond naturálií
(1) Zemědělský podnik odprodává obilniny a brambory z fondu naturálií.
(2) Plánovaný fond naturálií se stanoví vynásobením plánovaného počtu pracovníků (§ 1 odst. 1), základním množstvím obilnin a brambor, které na jednoho pracovníka při splnění plánu výroby připadá.
(3) Základní množství, které při splnění plánu výroby obilnin a brambor připadá na jednoho plánovaného pracovníka, činí ročně 400 kg obilnin a 240 kg brambor. U zemědělských podniků, které výrobu brambor neplánují a brambory nepěstují, zvyšuje se základní množství obilnin na 460 kg.
(4) Při nesplnění plánované výroby obilnin a brambor sníží se základní množství uvedené v odstavci 3 u obilnin o 12 kg za každé 1 % nesplnění jejich plánované výroby a u brambor o 7 kg za každé 1 % nesplnění jejich plánované výroby.
(5) Při překročení plánu výroby