dnes je 21.4.2024

Input:

87/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě, platné do 31.12.1991

č. 87/1966 Zb.
[zrušené č. 513/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 16. listopadu 1966
o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě
Státní komise pro techniku podle § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy stanoví:
Hmotná zainteresovanost
§ 1
Odběratel může v hospodářských smlouvách, uzavřených na dodávky podle části osmé, hlavy první, oddílu 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. dohodnout se svými dodavateli přirážku
a) za žádoucí zkrácení lhůty výstavby (za podmínek uvedených dále v § 2),
b) za zlepšení parametrů stavby, jestliže mu to přinese ekonomický efekt nebo je to pro něj jinak výhodné.
§ 2
(1) Přirážka za zkrácení lhůty výstavby může být dohodnuta pro celou dodávku nebo pro její dokončenou část.
(2) Zkrácení se počítá bez ohledu na dohodnutý čas plnění proti výchozí lhůtě, kterou je lhůta, v níž je nejnižší součet
a) zvýšených výrobních nákladů dodavatele proti lhůtě, při níž by měl minimální výrobní náklady (prokazuje dodavatel individuálním rozborem nákladů) a
b) zvýšených nákladů investora z vázaných investičních prostředků proti technicky reálné lhůtě (prokazuje investor rozborem plánu organizace výstavby).
(3) Výchozí lhůta stanovená podle odstavce 2 musí být kratší než lhůty, ve kterých dodavatel až dosud stejné nebo obdobné dodávky prováděl; u staveb, pro něž budou vyhlášeny orientační lhůty, nesmí být výchozí lhůta delší než orientační lhůta.
(4) U staveb, pro které byl dohodnut čas plnění časovým úsekem zahrnujícím konec lhůty podle odstavce 2 se zkrácení počítá proti počátku časového úseku.
(5) U staveb,
a) jejichž termín uvedení do provozu stanovila vláda,
b) jejichž termín odevzdání byl dohodnut v hospodářských smlouvách před účinností této vyhlášky (pokud lhůta výstavby je kratší než lhůty, ve kterých dodavatel až dosud stejné nebo obdobné dodávky prováděl),

se přirážka poskytne za zkrácení těchto termínů.
§ 3
Sazba přirážky činí ročně 6 % z hodnoty celé dodávky nebo její části; prokáže-li dodavatel, že zkrácením lhůty výstavby mu vzniknou vyšší náklady než je stanovená přirážka, mohou organizace dohodnout přirážku vyšší.
§ 4
(1) Přirážku za zlepšení parametrů stavby může odběratel dohodnout s dodavatelem, jestliže dodavatel navrhne a zaváže se provést bez újmy na jakosti dodávky a bez zhoršení objemu produkce (užitkovosti):
a) dodávku za nižší rozpočtové náklady,
b) opatření ke zlepšení budoucího ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu.
(2) Snížení rozpočtových nákladů a zlepšení ekonomického