dnes je 21.5.2024

Input:

88/1948 Sb., Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády, platné do 31.7.1950

č. 88/1948 Zb.
[zrušené č. 86/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948,
jímž se mění trestní zákony a trestní řády.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Peněžité částky rozhodné podle trestních zákonů vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona pro posouzení, je-li soudně trestný čin zločin, přečin nebo přestupek, jakož i peněžité částky rozhodné pro trestní sazbu, se zvyšují na trojnásobek.
§ 2.
(1) Na pětinásobek se zvyšují:
a) zákonné sazby peněžitých trestů a pokut všeho druhu ukládaných občanskými nebo vojenskými soudy,
b) částky rozhodné pro promlčení soudně trestných činů,
c) částky rozhodné pro záměnu peněžitých trestů a pokut v trest na svobodě, stanovené podle zákonů vydaných před 5. květnem 1945.
(2) Stejně se zvyšují zákonné sazby kárných a pořádkových pokut, které se ukládají ve stavovském kárném řízení advokátům a (veřejným) notářům nebo kandidátům advokacie a (veřejného) notářství podle zákonů vydaných před 5. květnem 1945.
§ 3.
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na trestní předpisy důchodkové.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Dr. Čepička v.r.