dnes je 17.4.2024

Input:

88/1949 Sb., Vládní nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin, platné do 29.4.1951

č. 88/1949 Zb.
[zrušené č. 34/1951 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949
o sběru a odbytu sběrných surovin.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Sběrnými surovinami podle tohoto nařízení jsou:
a) odpadová ocel a zlomková litina (železný odpad),
b) odpad a zůstatek obecných kovů,
c) starý a odpadový papír,
d) hadry, odstřižky a textilní odpad,
e) kožišinový odpad,
f) upotřebené čisticí hadry, čisticí vlna a bavlna,
g) skleněné střepy,
h) odpady tvrdé a měkké gumy všeho druhu,
i) upotřebený celuloid, igelit nebo upotřebené podobné hmoty,
j) sádrové střepy,
k) korkový odpad,
l) odpad z usní,
m) kosti a rohovina,
n) kožky,
o) surové kůže,
p) peří,
r) žíně, štětiny a srst,
s) zvířecí žlázy a orgány.
(2) Ministerstvo vnitřního obchodu může v dohodě s ministerstvem, do jehož působnosti spadá výrobní odvětví, jemuž přísluší zužitkování surovin, prohlásiti za sběrné suroviny podle tohoto nařízení další hmoty, u nichž lze sběrem zabezpečiti jejich zužitkování, nebo některé hmoty z jeho dosahu vyjmout, jakož i blíže určiti jednotlivé druhy surovin uvedené v odstavci 1.
§ 2.
(1) Sběrné suroviny nesmějí býti ničeny, pokud to není nezbytně nutné z důvodů zdravotních nebo z důvodů jiného veřejného zájmu.
(2) Sběrné suroviny musí býti nabízeny a odevzdávány podnikům uvedeným v § 3, pokud je vlastník (držitel) nezpracovává sám podle příslušných předpisů.
§ 3.
(1) Sběr sběrných surovin obstarávají národní podniky pověřené ministerstvem vnitřního obchodu vyhláškou v Úředním listě (dále jen „pověřené národní podniky“).
(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 stanoví ministerstvo vnitřního obchodu národním podnikům sběrné obvody.
§ 4.
(1) Místní národní výbory pečují o pravidelný sběr sběrných surovin, které určí ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem průmyslu vyhláškou v Úředním listě.
(2) V obcích s počtem obyvatel do 50.000 se místní národní výbory postarají o odebírání sběrných surovin od osob, které je bezplatně nabídnou, a o jejich vhodné uskladnění a roztřídění podle druhů. K provedení sběru přizvou organisace mládeže nebo jiné organisace a osoby.
(3) Místní národní výbory prodají sběrné suroviny získané sběrem podle odstavce 2 příslušnému pověřenému národnímu podniku a výtěžek odvedou do obecní pokladny. Náklady spojené se sběrem se hradí z obecních prostředků. Přesahují-li výtěžek sběru tyto náklady, může místní národní výbor do výše zjištěného přebytku poskytovati odměny z obecních prostředků organisacím a osobám, které se zasloužily o úspěch sběru, a přispěti na zřízení nebo provozování kulturních a tělovýchovných zařízení.
(4) V obcích s počtem obyvatel nad 50.000 může místní národní výbor naříditi vlastníkům a jiným uživatelům domů, aby zřídili stálé domovní sběrny sběrných surovin. Sběrné suroviny z těchto domovních sběren odebírají přímo pověřené národní podniky.
§ 5.
Plníce úkol stanovený v § 3 jsou pověřené národní podniky v obvodu jim určeném