dnes je 22.6.2024

Input:

88/1950 Zb., Trestní zákon správní, v znení účinnom k 1.4.1957

88/1950 Zb.
[zrušené č. 60/1961 Zb.]
Trestný zákon správny
zo dňa 12. júla 1950.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
14/1957 Zb.
1. 4. 1957
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov a Čl. I a V
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
VŠEOBECNÁ ČASŤ.
HLAVA I.
Úvodné ustanovenia.
§ 1.
Účel zákona.
Trestný zákon správny chráni ľudovodemokratickú republiku, jej socialistickú výstavbu, záujmy pracujúceho ľudu a jednotlivca a vychováva na dodržiavanie pravidiel socialistického spolužitia.
§ 2.
Pomer k trestnému zákonu súdnemu.
Podľa tohto zákona stíhajú sa ako priestupky len činy, ktoré nie sú trestné podľa trestného zákona súdneho.
§ 3.
Pôsobnosť zákona.
(1) Trestné sú priestupky, ktoré boly spáchané na území Československej republiky.
(2) Trestné sú však aj priestupky spáchané v cudzine, ktorými československý občan porušil povinnosti, ktoré má mimo územia štátu.
(3) Trestnosť priestupku posudzuje sa podľa zákona, ktorý platil v čase, keď bol čin spáchaný; podľa neskoršieho zákona posudzuje sa len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
HLAVA II.
Trestná zodpovednosť.
§ 4.
Zavinenie.
(1) Ak sa nevyžaduje na spáchanie priestupku úmysel, je páchateľ trestne zodpovedný, ak nezachová opatrnosť, akú spoločnosť od neho požaduje.
(2) Ak sa vyžaduje na spáchanie priestupku úmysel, je páchateľ trestne zodpovedný, ak výsledok uvedený v zákone chcel spôsobiť alebo vedel, že ho môže spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým usrozumený.
§ 5.
Zodpovednosť za právnické osoby.
Za právnickú osobu zodpovedajú trestne tie fyzické osoby, ktoré za ňu konaly alebo maly konať.
§ 6.
Pokus.
(1) Konanie spôsobilé privodiť výsledok uvedený v zákone a páchateľom zamýšľaný je pokusom, ak tento výsledok nenastane.
(2) Pokus je trestný ako priestupok sám.
(3) Pokus nie je trestný, ak upustil páchateľ dobrovoľne od spôsobenia výsledku uvedeného v zákone.
§ 7.
Návod a pomoc.
(1) Kto niekoho úmyselne, hoci aj bezvýsledne, navádza na priestupok, potresce sa, ako keby bol sám páchateľom.
(2) Kto niekomu úmyselne poskytne pomoc na spáchanie priestupku, alebo sa o to pokúsi, potresce sa, ako keby bol sám páchateľom. Pomocou je najmä poskytovanie prostriedkov, odstraňovanie prekážok, rada, utvrdzovanie v predsavzatí alebo sľub prispieť po priestupku. Ak nedôjde však ani k pokusu priestupku, ku ktorému pomoc smerovala, nie je pomocník trestný.
(3) Ustanovenie odseku 2 platí aj o tom, kto niekomu úmyselne uľahčí spáchanie priestupku tým, že nedá rozkaz alebo nevykoná dohľad, hoci je na to povinný.
(4) Návodca a pomocník nie sú trestne zodpovední, ak zabránia dobrovoľne spáchaniu priestupku.
§ 8.
Núdza.
(1) Priestupkom nie je čin, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace jemu alebo niekomu inému, ak nebola spôsobená podstatne väčšia škoda než tá, ktorá hrozila a ak nebezpečenstvo nebolo možno odvrátiť inak.
(2) Nejde o núdzu podľa odseku 1, ak ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, bol povinný ho znášať.
§ 9.
Vek.
Kto v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok, nie je trestne zodpovedný.
§ 10.
Nepríčetnosť.
(1) Kto pre duševnú poruchu nemohol v čase spáchania priestupku rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za taký priestupok trestne zodpovedný.