dnes je 9.12.2023

Input:

88/1969 Zb., Zákonné opatrenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel

88/1969 Zb.
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 16. júla 1969
o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Oddiel I
Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd
§ 1
(1) Organizácia, v ktorej sa uplatňuje stabilizačný odvod,*) je povinná vykonať dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd, ak prekročí priemerná mzda v organizácii za rok 1969 východiskovú základňu o viac než 5 % a ak ide o organizáciu uvedenú v odseku 3 o viac než 7 %.
(2) Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd robí pri prekročení východiskovej základne o viac než 5 % dvojnásobok a pri jej prekročení viac než 7 % štvornásobok celkového odvodu z prírastku miezd**) za rok 1969. Prekročenie východiskovej základne sa vyčísľuje s presnosťou na stotinu percenta.
(3) Organizácie, ktorým vláda povolila vykonávať odvod z prírastku miezd až pri prekročení medziročného prírastku priemerných miezd o viac než 7 %,***) vykonajú dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vo výške dvojnásobku celkového odvodu z prírastku miezd za rok 1969, ak dôjde k prekročeniu východiskovej základne o viac než 7 % a vo výške štvornásobku, ak dôjde k jej prekročeniu o viac než 9 %.
(4) Východiskovou základňou je priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým sa určila iná základňa pre výpočet odvodu z prírastku miezd,†) použije sa táto základňa, ak je vyššia ako priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým bola alebo bude vládou schválená platová úprava, sa východisková základňa upraví o zvýšenie vyplývajúce z tejto platovej úpravy.
(5) Priemernou mzdou sa rozumie podiel objemu miezd zúčtovaných na výplatu z fondu pracujúcich bez ostatných osobných výdavkov a skutočného priemerného počtu pracovníkov, vypočítaného podľa štatistických predpisov platných na bežný rok. Do objemu miezd sa za rok 1969 nezapočítavajú mzdy, ktoré sa zúčtovali v tomto roku na výplaty za mimoriadne sobotňajšie a nedeľňajšie smeny a za zvýšenú nadčasovú prácu v pracovných dňoch, a to za podmienky, že organizácia splní dohodu uzavretú s nadriadeným orgánom hospodárskeho riadenia o národohospodársky žiadúcom zvýšení dodávok tovaru alebo služieb, o zabezpečení plynulej vykládky a nakládky vagónov a o rozsahu mimoriadnych smien a nadčasovej práce, ktorý je nutný na zabezpečenie týchto úloh. Organizácia zabezpečí riadnu evidenciu miezd zúčtovaných za tieto mimoriadne smeny a nadčasovú prácu.
(6) Vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne orgány ňou na to splnomocnené rozhodnú o určení východiskovej základne pre dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd u organizácií, ktoré vznikli v roku 1969, a v prípadoch, ktoré súvisia s organizačnými zmenami.
§ 2
(1) Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vykonajú organizácie naraz za rok 1969 pri ročnom zúčtovaní vzťahov so štátnym