dnes je 20.7.2024

Input:

89/1952 Sb., Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil, platné do 31.8.1957

č. 89/1952 Zb.
[zrušené č. 33/1957 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1952
o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Základní ustanovení.
Lidově demokratická republika zajišťuje důchodové zaopatření příslušníků ozbrojených sil, kteří odešli z činné služby pro stáří nebo pracovní neschopnost způsobenou poškozením zdraví; zabezpečuje rovněž jejich rodinné příslušníky, pokud jsou neschopni k práci, nezaopatřeni nebo dosáhli určitého věku.
§ 2.
Osobní rozsah platnosti zákona.
Tento zákon se vztahuje na příslušníky ozbrojených sil z povolání, důstojníky základní služby a v záloze a na jejich rodinné příslušníky.
§ 3.
Dávky důchodového zaopatření.
(1) Důchodové zaopatření tvoří
a) důchody
b) sociální dávky,
c) úrazové dávky.
(2) Důchody se podle své povahy rozdělují na
a) důchod odpočivný,
b) důchod invalidní,
c) důchod zaopatřovací.
(3) Odpočivný důchod bude poskytován příslušníkům ozbrojených sil, kteří odešli z činné služby pro stáří; invalidním těm, kteří odešli z činné služby v důsledku poškození zdraví během činné služby; zaopatřovací důchod bude poskytován rodinným příslušníkům.
(4) Jako pravidelné sociální dávky se poskytují výchovné a zvýšení důchodů pro bezmocnost, jako příležitostné zejména vyživovací příspěvek a úmrtné.
(5) Úrazové dávky se poskytují při mimořádných příhodách způsobených zvláštním nebezpečím služby (úraz, úmrtí následkem úrazu nebo zranění).
§ 4.
(1) Podmínky nároku na důchody a výši důchodů stanoví příslušný ministr zejména podle započitatelné doby, stupně invalidity a souvislosti jejího vzniku s výkonem služby v ozbrojených silách, u zaopatřovacích důchodů i podle počtu rodinných příslušníků, jejich neschopnosti k práci a nezaopatřenosti. Dále stanoví podmínky, jimiž se řídí posuzování nezaopatřenosti a neschopnosti k práci rodinných příslušníků.
(2) Výše důchodů se stanoví v procentech důchodového základu. Důchodový základ tvoří
a) u poddůstojníků a z povolání služné,
b) u důstojníků součet funkčního a hodnostního platu,

jež jim naposledy náležely v činné službě.
(3) Důchodový základ nesmí být nižší než průměr služného nebo součtu funkčního a hodnostního platu za poslední tři roky činné služby konané po 31. prosinci 1952. Pro důstojníky základní služby stanoví důchodový základ příslušný ministr.
§ 5.
Příslušný ministr stanoví podmínky, za kterých vzniká nárok na sociální dávky. Dále stanoví podmínky, za nichž se poskytují úrazové dávky, a to i příslušníkům ozbrojených sil neuvedeným v § 2.
§ 6.
Promlčení nároků na důchodové zaopatření.
(1) Nároky na důchody a pravidelné sociální dávky se promlčují v deseti letech, na příležitostné sociální dávky ve třech letech, v obou případech ode dne vzniku nároku.
(2) Jednotlivé měsíční dávky se promlčují v jednom roce ode dne vzniku nároku.
§ 7.
Krácení důchodů.
(1) Sejde-li se odpočivný nebo zaopatřovací důchod podle tohoto zákona se starobním nebo invalidním důchodem podle zákona o národním pojištění, vyplácí se v plné výši a starobní nebo invalidní důchod se krátí podle ustanovení zákona o národním pojištění.