dnes je 21.4.2024

Input:

89/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

č. 89/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 24. dubna 1964
o Úmluvě vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Dne 5. října 1963 byla v Bělehradě podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Výměnou nót obou stran vstoupila Úmluva podle svého článku 5 v platnost dnem 13. března 1964.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vlády Socialistické federativní republiky Jugoslávie vedeny přáním rozšířit přátelské vztahy o spolupráci mezi národy obou zemí i v oblasti zdravotnictví se rozhodly uzavřít tuto Úmluvu:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci ve všech otázkách z oblasti zdravotnictví, zejména:
a) navázáním přímého styku a spolupráce mezi řídícími orgány zdravotnictví a vědecko-výzkumnými pracovišti obou zemí,
b) vysláním a přijímáním vědeckých a odborných pracovníků za účelem studia, zvýšení odbornosti a výměny zkušeností,
c) účastí na kongresech, konferencích, seminářích a symposiích organizovaných na území druhé smluvní strany,
d) výměnou informací o důležitých organizačních opatřeních v oblasti zdravotnictví,
e) výměnou zkušeností z uplatňování léčebných metod a opatření na úseku zdravotní péče, zejména v oboru hygieny práce a chorob z povolání, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty, používání léčebných prostředků a léků, norem pro zdravotnická zařízení a pro lékařské nástroje a přístroje,
f) výměnou odborné a vědecké literatury a předpisů z oblasti zdravotnictví,
g) výměnou informací z oboru školení a doškolování zdravotnických pracovníků,
h) výměnou statistických údajů z oboru zdravotnictví a
f) výměnou informací o výskytu přenosných nemocí, jakož i výměnou zpráv o provedených ochranných opatřeních a prostředcích k potírání přenosných nemocí.
Článek 2
Příslušným orgánem k provádění této Úmluvy je v Československé socialistické republice ministerstvo zdravotnictví a v Socialistické federativní republice Jugoslávii Svazový sekretariát pro zdravotnictví a sociální politiku.
Článek 3
(1) K provádění této Úmluvy se zřizuje československo-jugoslávská smíšená zdravotnická komise (dále jen „Komise“) sestávající ze tří členů jmenovaných československou stranou a tří členů jmenovaných jugoslávskou stranou. Osobní složení Komise si příslušné orgány smluvních stran včas oznámí. Tato Komise sjednává každoročně do 1. listopadu konkrétní plán spolupráce pro příští rok.
(2) Zasedání Komise se budou konat střídavě v Praze a v Bělehradě na návrh jedné ze smluvních stran.
Článek 4
(1) Při výměně zdravotnických pracovníků na základě vzájemnosti a při zasedání Komise hradí náklady spojené s