dnes je 8.12.2023

Input:

89/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím, platné do 31.12.1977

č. 89/1965 Zb.
[zrušené č. 183/1969 Zb.]
Vyhláška
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 12.srpna 1965
o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 55 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):
ČÁST I
Výkup surového dříví
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Aby bylo zabezpečeno účelné využití všeho surového dříví pro národní hospodářství upravuje se výkup surového dříví podle dalších ustanovení.
(2) Surovým dřívím se rozumějí:
a) surové kmeny a netříděné rovnané dříví,
b) výřezy jehličnaté a listnaté všech sortimentů,
c) tyčovina jehličnatá a listnatá,
d) rovnané dříví jehličnaté a listnaté (průmyslové a palivové),
e) užitkové nehroubí jehličnaté a listnaté,
f) tříslová kůra,
g) vánoční stromky a užitková (ozdobná) klest, vytěžené v lese nebo ze stromů rostoucích mimo les.
Výkup surového dříví z lesa
§ 2
(1) Výkupem surového dříví vytěženého v lese, jakož i jeho dodávkou oprávněným odběratelům, jsou pověřeny Státní lesy, podniková ředitelství; ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může však pověřit výkupem a dodávkou tohoto dříví též jiné organizace.
(2) Státní lesy, podniková ředitelství mohou pověřit vlastníky (uživatele) lesů, aby dodávali vánoční stromky a užitkovou (ozdobnou) klest oprávněným odběratelům přímo.
§ 3
(1) Vlastníci surového dříví vytěženého v lese jsou povinni nabídnout k výkupu toto dříví do 14 dnů po vytěžení nejbližšímu podnikovému ředitelství Státních lesů - lesnímu závodu, popřípadě jiné organizaci pověřené výkupem a dodávkou (dále jen „lesní závod“); lesní závod je povinen nabídnuté dříví vykoupit. O době a místě výkupu se lesní závod dohodne s vlastníkem surového dříví do 14 dnů po přijetí nabídky; nedojde-li k dohodě, určí dobu a místo výkupu okresní národní výbor.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro
a) rovnané dříví palivové v rámci množství stanoveného okresním národním výborem, užitkové nehroubí, jehličnatou tyčovinu první a druhé třídy a tyčovinu listnatou,
b) ostatní surové užitkové dříví v množství a druzích, které mají státní organizace, spravující lesy, přiděleny plánem materiálně technického zásobování.
Toto dříví si mohou vlastníci (uživatelé) lesů ponechat pro vlastní potřebu. Odvoz dřeva mohou jeho vlastníci provést pouze tehdy, bylo-li kontrolně označeno lesním závodem.
Těžba a výkup surového dříví ze stromů rostoucích mimo les
§ 4
(1) Kácet stromy rostoucí mimo les, na něž se nevztahují ustanovení zákona o rozvoji rostlinné výroby,1) lze jen se souhlasem místního národního výboru.
Jde-li však o stromy
a) v břehových porostech,
b) působící jako větrolamy,
c) určené k ochraně strží, svahů, slatin a rašelinišť,
d) registrované v zájmu všeobecné ochrany přírody,
e) zvlášť chráněné podle předpisů o státní ochraně přírody,
f) patřící k některé kulturní památce,
g) v zátopovém území,2)

lze je vykácet