dnes je 3.12.2023

Input:

9/1960 Sb., Vyhláška svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci

č. 9/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústředního svazu výrobních družstev
ze dne 23. prosince 1959
o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci
K vymezení úkolů orgánů inspekce práce výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci stanoví Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 1 zákona č. 72/1959 Sb., o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech:
§ 1
Orgány inspekce práce ve výrobních družstvech
(1) Dozor nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech (dále jen „družstvo“) vykonávají tyto družstevní orgány inspekce práce:
a) členské schůze družstev,
b) krajské svazy výrobních družstev,
c) Slovenský svaz výrobních družstev,
d) Ústřední svaz výrobních družstev.
(2) Výkonnými orgány družstevních orgánů inspekce práce uvedených v odstavci 1 jsou dílenští inspektoři práce, družstevní inspektoři práce, oblastní inspektoři práce a ústřední inspektoři práce.
(3) Funkce dílenských a družstevních inspektorů práce je čestná. Oblastní a ústřední inspektoři práci jsou zaměstnanci příslušných družstevních svazů.
§ 2
Úkoly orgánů inspekce práce
(1) Při výkonu dozoru nad bezpečností při práci orgány inspekce práce pomáhají pracujícím a vedení družstva při zajišťování bezpečné a zdravotně nezávadné práce a soustavně sledují, jak vedení družstva vytváří podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce.
(2) Orgány inspekce práce dbají, aby vedení družstva:
a) zajišťovalo pracujícím v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s novými poznatky vědy a techniky co nejdokonalejší ochranu před úrazy a nemocemi z povolání,
b) postupně nahrazovalo těžké, zvlášť nebezpečné nebo zdraví škodlivé práce prací strojů nebo jiným bezpečnějším a zdravějším způsobem práce,
c) vychovávalo pracující k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména k používání předepsaných ochranných pomůcek a zařízení, propagovalo v družstvu metody prevence úrazů a ochrany zdraví při práci a vydávalo pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce pro jednotlivá pracoviště,
d) stále zlepšovalo pracovní prostředí.
(3) Orgány inspekce práce vedou pracující k aktivní účasti na péči o ochranu jejich života a zdraví při práci a dbají, aby podnětů pracujících ke zlepšování této péče bylo co nejúčelněji využíváno.
(4) Orgány inspekce práce při výkonu dozoru nad bezpečností při práci prohlížejí pracoviště, hygienická, sociální a vedlejší zařízení družstva a jsou oprávněny dávat vedení družstva v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci závazné pokyny k odstranění závad, které mohou způsobit nebo způsobily pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
§ 3
Úkoly členské schůze družstev
(1) Dozor nad bezpečností při práci v družstvech vykonávají především sami pracující. Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva v období mezi valnými hromadami, popřípadě členská schůze provozovny rozhoduje v mezích platných předpisů i v otázkách ochrany a bezpečnosti při práci.
(2) Členská schůze družstva dbá o to, aby vedení družstva (volené orgány a