dnes je 2.12.2023

Input:

9/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací, platné do 29.4.1991

č. 9/1967 Zb.
[zrušené č. 150/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu
ze dne 31. ledna 1967
o projektování a financování geologických prací
Ministerstvo financí, Státní plánovací komise a Ústřední geologický úřad po pojednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 38 odst. 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje projektování a financování geologických prací prováděných socialistickými organizacemi, Na geologické práce prováděné organizacemi Ústřední správy uranového průmyslu se tato vyhláška nevztahuje.
§ 2
Geologické práce
(1) Geologickými pracemi ve smyslu této vyhlášky se rozumí geologický výzkum a geologický průzkum.
(2) Hlavním cílem geologických prací je komplexní zjištění a ověření zásob nerostných surovin a zdrojů prostých podzemních vod a minerálních vod, nutných pro rozvoj národního hospodářství, zjištění geologických, inženýrskogeologických a geologickotechnických údajů, potřebných pro investiční výstavbu a zjišťování geologických skutečností, které zpřesňují znalosti o geologické stavbě státního území.
§ 3
Geologický výzkum
(1) Geologický výzkum zahrnuje badatelský, základní a aplikovaný výzkum. Geologický výzkum zkoumá geologickou stavbu státního území a řečí tematické úkoly směřující ke zjištění významných zákonitostí nebo prvků geologické stavby zkoumané oblasti nebo k získání vhodných, vědecky, ekonomicky a technicky zdůvodněných postupů při geologických pracích; účelem geologického výzkumu je získat podklady pro vědeckou, hospodářskou a technickou činnosti, prováděnou zvláště k rozšíření surovinové základny státu stanovením prognóz výskytu nerostných surovin a k ochraně přírodních léčivých zdrojů.
(2) Projektování a financování geologického výzkumu se řídí obecnými předpisy.1)
§ 4
Geologický průzkum
Geologický průzkum zahrnuje průzkum ložiskový, hydrogeologický a inženýrskogeologický:
a) ložiskový průzkum má za účel vyhledat a ověřit ložiska nerostných surovin, zjistit jejich geologické, hydrogeologické a báňskotechnické poměry a technologické vlastnosti suroviny v rozsahu daném jednotlivými etapami průzkumných prací,
b) hydrogeologický průzkum prostých podzemních vod a minerálních vod má za účel vyhledat zdroje těchto vod, ověřit jejich využitelné zásoby a kvalitativně a kvantitativně je zhodnotit,
c) inženýrskogeologický průzkum má za účel zjistit inženýrskogeologické a geologickotechnické poměry pro výběr vhodného staveniště a pro technicky a ekonomicky účelnou výstavbu.
§ 5
Ložiskový průzkum
Ložiskový průzkum se provádí zpravidla v těchto etapách, z nichž každá je zakončena závěrečnou