dnes je 21.5.2024

Input:

90/1950 Sb., Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory, platné do 31.12.1953

č. 90/1950 Zb.
[zrušené č. 110/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27.června 1950
o správě národního majetku národními výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 30 odst. 1, § 31 odst. 5 a § 32 zákona č. 279/1945 Sb., o finančním hospodaření národních výborů (dále jen „zákon“):
Oddíl 1.
Všeobecná ustanovení o správě národního majetku národními výbory.
§ 1.
Společné o oddělené vedení správy.
(1) Národní výbory spravují veškerý národní majetek, svěřený do jejich správy, jako celek a podle jednotných zásad.
(2) Správu ostatního majetku, to jest majetku spravovaného na základě úmluvy nebo zvláštních předpisů, vedou národní výbory odděleně. To se týká zejména majetkové podstaty samotných fondů nebo nadací, jisto a deposit; dále národního majetku, který byl svěřen do správy jinému národnímu výboru, úřadu nebo orgánu, po případě národnímu nebo komunálnímu podniku, jejž však národní výbor má u sebe na základě smlouvy nájemní, pachtovní, schovací, smlouvy o dílo, půjčky a pod.
(3) O veřejných cestách, prostranstvích a vodách platí dosavadní předpisy.
§ 2.
Zrušení fondů.
Národní majetek spravovaný národními výbory ve formě nesamostatných fondů přestává být účelovým majetkem uplynutím dne 30. června 1950.
§ 3.
Soupis evidence národního majetku svěřeného národním výborům.
Národní výbory provedou soupis národního majetku svěřeného jim do správy (§ 1 odst. 1) i jeho ocenění podle všeobecných oceňovacích předpisů a povedou jej dále v účetní evidenci. Podrobnosti stanoví směrnicemi ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem vnitra, státním úřadem plánovacím, ministerstvem techniky a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
Oddíl 2.
Obsah správy.
§ 4.
Účel správy.
Národní výbor je povolán udržovat a zvelebovat národní majetek svěřený do jeho správy tak, aby co nejúčelněji sloužil svému společenskému poslání.
§ 5.
Oprávnění a povinnosti vyplývající ze správy.
(1) Národní výbor je povolán ke všem soudním i mimosoudním úkonům, jež souvisí se správou národního majetku jemu svěřeného. Tím nejsou dotčeny předpisy o působnosti finančních prokuratur.
(2) Národní výbor je oprávněn a povinen v rámci příslušných předpisů učinit všechna opatření, jichž vyžaduje péče o národní majetek jemu svěřený, popřípadě navrhnout vhodná opatření dohlédacímu národnímu výbory (úřadu) nebo jinému příslušnému úřadu. Před každým opatřením dohlédacího národního výboru (úřadu), jež se týká správy národního majetku, budiž dána národnímu výboru, který tento majetek spravuje, příležitost k vyjádření, pokud nejde o opatření rázu obecného nebo o nebezpečí z prodlení.
Oddíl 3.
Převod správy.
§ 6.
Příslušnost a forma převodu.
(1) Národní majetek, který národní výbory spravují v den počátku účinnosti tohoto nařízení, je národním majetkem svěřeným jim do správy ve smyslu § 31 odst. 2 zákona.
(2) Správa národního majetku národnímu výboru svěřuje a odnímá příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, po případě dohlédací národní výbor podle jejich zmocnění. Příslušným je onen ústřední úřad, do jehož působnosti patří úkoly, jejichž plnění majetek slouží. Přechází-li takto převodem zprávy