dnes je 19.7.2024

Input:

90/1952 Sb., Zákon o Československé akademii zemědělských věd, platné do 31.3.1962

č. 90/1952 Zb.
[zrušené č. 47/1962 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1952
o Československé akademii zemědělských věd.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Základní ustanovení.
§ 1.
Socialistické zemědělství nutno budovat na vědeckých základech. Proto se pro plný a všestranný rozvoj zemědělských věd, k zabezpečení jejich hodnoty se zemědělskou praxí a tím k podpoře zdárného vývoje socialistického zemědělství v republice Československé zřizuje Československá akademie zemědělských věd (dále jen „Akademie“) jako vrcholná instituce zemědělských věd.
§ 2.
Hlavním úkolem Akademie je:
1. rozvíjet vlastní tvořivou vědeckou činnost ve všech oblastech zemědělství na základě učení marxismu-leninismu a po vzoru sovětské vlády pomáhat rozvoji socialistického zemědělství a stálému zvyšování zemědělské výroby; zkoumat možnosti a předkládat návrhy k rozšiřování a využívání rostlinných i živočišných zdrojů; pečovat o zlepšování a vytváření odrůd a plemen; účinně pomáhat při zavádění nových kultur a plemen, nových method a cest do zemědělské výroby; pomáhat zvyšovat produktivitu práce v zemědělství, zejména mechanisací, elektrifikací, chemisací a meliorací;
2. soustavně sledovat vývoj zemědělství a zemědělské vědy zvláště Svazu sovětských socialistických republik a lidově demokratických zemí a iniciativně využívat získaných poznatků k rozvoji československého zemědělství;
3. vědecky zevšeobecňovat zkušenosti předních jednotných zemědělských družstev, strojních a traktorových stanic a státních statků;
4. spolupracovat po stránce thematické a methodické při sestavování a kontrole plánu vědecké výzkumné činnosti v zemědělství tak, aby tato činnost byla zaměřena ke zvýšení hektarových výnosů, k zlepšení jakosti plodin, užitkovosti hospodářských zvířat a snížení výrobních nákladů v zemědělské výrobě;
5. sjednocovat zemědělské vědecké výzkumné pracovníky a řídit methodicky jejich práci; vychovávat kádry s vyšší kvalifikací pro vědeckou výzkumnou práci v oboru zemědělství;
6. rozvíjet vědeckou poradní činnost v oboru zemědělství podle úkolů daných vládou a ministrem zemědělství a soustavně předávat výsledky své vědecké výzkumné práce ministerstvu zemědělství k využití v široké zemědělské praxi;
7. všestranně vědecky pomáhat k širokému rozvoji výzkumné práce mezi členy jednotných zemědělských družstev, pracovníky strojních a traktorových stanic a státních statků; seznamovat pracující v zemědělství s tvořivou mičurinskou agrobiologií;
8. pořádat diskuse o aktuálních a sporných otázkách v zemědělství;
9. vydávat tiskem výsledky vědecké výzkumné práce;
10. provádět odbornou dokumentaci a spravovat ústřední zemědělskou knihovnu a zemědělská musea;
11. provádět další úkony, kterými ji pověří ministr zemědělství.
§ 3.
Akademie pracuje v úzkém vědeckém svazku především s nejvyšší vědeckou institucí Československé republiky - Československou akademií věd, jakož i s ostatními vědeckými institucemi, soustřeďuje vědecký styk s Všesvazovou Leninovou akademií zemědělských věd v Moskvě, ostatními zemědělskými institucemi Svazu sovětských socialistických republik a