dnes je 2.12.2023

Input:

90/1968 Sb., Zákon o některých opatřeních na úseku daních placených obyvatelstvem

č. 90/1968 Zb.
ZÁKON
ze dne 27. června 1968
o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
V souvislosti s úpravou přídavků na děti a výchovného upraví ministerstvo financí poskytování slev na děti u daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a daně zemědělské.
Čl. II
Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, se mění a doplňuje takto:
§ 9 odst. 1 zní:
„Pro výpočet daně ze mzdy se přizná poplatníkům, kteří jsou invalidní, popřípadě vyživují invalidní osoby,
a) jedna vyživovaná osoba navíc, pobírá-li poplatník, popřípadě osoby jím vyživované částečný invalidní důchod (jiný obdobný důchod, který jim byl přiznán pro jejich částečnou invaliditu), nebo jsou podle posudku posudkového lékaře sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru posuzováni, jako by pobírali částečný invalidní důchod,
b) dvě vyživované osoby navíc, pobírá-li poplatník, popřípadě osoby jím vyživované invalidní důchod (jiný obdobný důchod, který jim byl přiznán pro jejich invaliditu), nebo jsou podle posudku posudkového lékaře sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru posuzováni, jako by pobírali invalidní důchod.“
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.