dnes je 9.12.2023

Input:

90/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux

č. 90/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. května 1969
o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
Dne 15. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux.
Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. prosince 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
Dlouhodobá obchodní dohoda mezi československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
Vláda Československé socialistické republiky na straně jedné a
vláda Království nizozemského a
vláda Království belgického jménem vlastním a na základě platných dohod jménem vlády Velkovévodství lucemburského,
jednajíce společně podle Smlouvy o zřízení Hospodářské unie Benelux, podepsané v Haagu dne 3. února 12958 na straně druhé
vedeny přáním podporovat v rámci platných předpisů obchodní styky mezi svými zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod,
dohodly se takto:
Článek I
Pro účely této dohody se za výrobky nizozemské, belgické a lucemburské pokládají výrobky, které pocházejí ze zemí Hospodářské unie Benelux; za výrobky československé se pokládají výrobky, které pocházejí z Československé socialistické republiky.
Článek II
Listina „A“ - dovozy československých výrobků do Hospodářské unie Benelux - a listina „B“ - dovozy výrobků Hospodářské unie Benelux do Československa - jsou připojeny k této dohodě.
Tyto Listiny obsahují pro výrobky v nich uvedené množství nebo hodnoty stanovené pro období jednoho roku, počínaje 1. lednem 1967; výměna zboží však není omezena na výrobky uvedené v těchto listinách.
Pro každé další období budou stanoveny vzájemnou dohodou nové listiny „A“ a „B“, přičemž budou vzaty za základ listiny stanovené pro předchozí roční období a bude přihlédnuto k přáním smluvních stran přispět k rozšíření hospodářských vztahů mezi Hospodářskou unií Benelux a Československou socialistickou republikou.
V případě, že by nebyly sjednány nové listiny „A“ a „B“ pro druhé anebo třetí období platnosti této dohody, dosavadní roční listiny budou považovány za mlčky obnovené na období jednoho roku, jestliže některá ze smluvních stran je nevypoví dva měsíce před uplynutím doby platnosti.
Článek III
Příslušné úřady smluvních stran budou vydávat ve lhůtě co nejkratší dovozní a vývozní povolení na výrobky uvedené v listinách „A“ a „B“, pokud jich bude zapotřebí podle platných předpisů, a to nejméně do výše množství nebo hodnoty uvedené pro každou položku.
Smluvní strany potvrzují svou dobrou vůli postupovat při provádění této dohody co možná nejliberálněji.
Článek IV
Úřady smluvních stran budou i nadále tak jako doposud usnadňovat provádění práce ve mzdě.
Smlouvy, týkající se práce ve mzdě, schválené příslušnými úřady smluvních stran, nebudou podrobeny licenčnímu režimu nebo celním formalitám méně výhodným, než jaké jsou uplatňovány pro takové obchody s jinými zeměmi.
Článek V
Na platební styk týkající se výměny zboží mezi