dnes je 17.4.2024

Input:

91/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny

č. 91/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. října 1945
o obnovení československé měny.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1) Měnovou jednotkou na celém území Československé republiky je počínajíc dnem 1. listopadu 1945 československá koruna (Kčs).
(2) Československá koruna nahrazuje v poměru 1:1 dosavadní korunové měnové jednotky (Kč, K, Ks) ve všech právních poměrech, které s nimi počítají.
(3) Ustanovení § 1 zákona ze dne 9. října 1936, č. 262 Sb., vládní nařízení ze dne 9. října 1936, č. 263 Sb., ustanovení § 3 vládního nařízení ze dne 4. dubna 1939, č. 44 Sl. z., a ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 4. dubna 1939, č. 45 Sl. z., se zrušují.
§ 2.
(1) Počínajíc dnem 1. listopadu 1945 jsou na celém území Československé republiky zákonným platidlem
a) bankovky a státovky, jichž popis vyhlásí ministr financí ve Sbírce

zákonů a nařízení,
b) poukázky z roku 1944, znějící na jednu korunu a
c) mince dosud platné jednak v zemích České a Moravskoslezské, jednak na

Slovensku.
(2) Pokud se v dalších ustanoveních mluví o nových platidlech, rozumějí se tím platidla v odstavci 1 uvedená.
(3) V oddílech II až V se stanoví, jak se stará platidla (§ 4) skládají a za jakých podmínek a v jakém rozsahu se vyměňují za platidla nová.
(4) Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení určil rozsah povinnosti přijímati nová platidla u státních a jiných veřejných pokladen a ve styku soukromém.
§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení státovky a mince z oběhu bral a jiné vydával.
§ 4.
Dosavadní papírové peníze (bankovky, státovky, poukázky, drobné peníze papírové), znějící na koruny, s výjimkou poukázek uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) (dále „stará platidla“) přestávají býti od 1. listopadu 1945 zákonným platidlem.
Oddíl II.
Skládání starých platidel.
§ 5.
(1) Stará platidla možno skládati ještě po 31. říjnu 1945 na vkladní (spořitelní) knížky (listy) a běžné účty u peněžních ústavů a peněžních podniků, na vkladní knížky (listy) poštovních spořitelen a na vlastní šekové účty u poštovních spořitelen, nejpozději však do dne 15. listopadu 1945 včetně; fysické osoby předloží při tom výplatní list (§ 10).
(2) Osoby ve vojenské činné službě, které nejsou uvedeny v lístku pro domácnost (odběrní knížce), mohou složiti stará platidla jen hromadně prostřednictvím svých vojskových těles podle zvláštních směrnic ministerstva financí.
§ 6.
Veřejné úřady, soudy, veřejné ústavy a státní podniky, jakož i veřejnoprávní korporace a nadace (základny, fondy) složí celou pokladní hotovost ve starých platidlech podle stavu ke dni 31. října 1945 na svůj účet u poštovní spořitelny (peněžního ústavu, peněžního podniku). Pokud nemají takových účtů, odvedou ji na šekový účet nadřízeného úřadu, ze kterého jsou jim poukazovány dotace (zálohy).
§ 7.
(1) Veškeré vklady jakéhokoliv druhu (vkladní knížky, vkladní listy, běžné účty a pod.) u poštovních spořitelen, peněžních ústavů a peněžních podniků v Československé republice, pokud nebyly učiněny v nových platidlech, jsou počínajíc dnem 1.