dnes je 26.5.2024

Input:

91/1947 Sb., Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947

č. 91/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 9. května 1947
o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Československá republika poskytne ke dni svátku matek 1947 (ku dni 11. května 1947) z vděčnosti mnohačlenným rodinám ve prospěch jejich dětí tento dar:
 
rodinám v hodnotě Kčs
 
s 5 dětmi
1 500,-
se 6 dětmi
2 000,-
Tato částka se zvyšuje na každé další dítě o 1 000,- Kčs.
(2) Do počtu dětí uvedeného v odstavci 1 se včítají všechny žijící děti české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené, které ku dni 11. května 1947 nedosáhly ještě 18 let.
(3) Dar se odevzdá matce. Jestliže tu není matky nebo nepečuje-li o děti, odevzdá se dar osobě, která o děti pečuje. Jsou-li děti z téže rodiny v péči různých osob, odevzdá se dar těmto osobám dílem úměrným počtu dětí v jejich péči.
§ 2.
Soupis dětí, v jejichž prospěch se dar poskytuje a osob, kterým se má dar odevzdati, provedou místní národní výbory za součinnosti Okresní péče o mládež a předloží jej nejpozději do jednoho měsíce po vyhlášení tohoto zákona okresnímu národnímu výboru, který dary odevzdá do dalších 14 dnů.
§ 3.
Dary jsou prosty daní, dávek a poplatků.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.