dnes je 26.5.2024

Input:

91/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City

č. 91/1950 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 5. července 1950
o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City.
Podle § 1 zákona č. 66/1949 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády ze dne 17. ledna 1950 a se souhlasem presidenta republiky, provádí se obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsaná v Mexiko City dne 9. listopadu 1949, před tím, než s ní vysloví souhlas Národní shromáždění, a to ode dne 9. listopadu 1949.
Dohoda v českém původním znění se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
Zápotocký v.r.
 
Příloha vládní vyhlášky č. 91/1950 Sb.
Obchodní smlouva
mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými.
Obchodní smlouva
mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými.
Vláda Republiky Československé a vláda Spojených států mexických v přání utužiti tradiční svazky přátelské, které pojí oba národy, a v přání umožniti a rozvinouti ještě více obchodní styky, již existující mezi Československem a Mexikem, se rozhodly sjednati obchodní smlouvu a za tím účelem ustanovily svými plnomocníky:
President Republiky Československé pány Oldřicha Kaisra, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Republiky Československé v Mexiku a Františka Landu, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;
President Spojených států mexických pana Manuela Tello, státního tajemníka pověřeného vedením ministerstva zahraničních věcí,
kteří, vyměnivše si své plné moci a hledavše je v dobré a náležité formě, sjednali toto:
Článek 1.
Vysoké smluvní strany se shodují v tom, že si budou vzájemně poskytovati bezpodmínečné a neomezené nakládání podle doložky o nejvyšších výhodách, pokud jde o cla a všechny vedlejší poplatky, o způsob placení cel a poplatků, jak při dovozu, tak i při vývozu, pokud jde o umístění zboží v celních skladištích, způsobu ověřování a rozborů a celní klasifikace zboží, výkladu tarifů a také pokud jde o pravidla, formality a dávky nebo kontroly, jimž celní úkony mohly by být podrobeny.
Článek 2.
V důsledku toho produkty vypěstované, vyrobené nebo výrobky průmyslové, pocházející z území kterékoli z vysokých smluvních stran, které se dovážejí na území strany druhé, nebudou v žádném případě, pokud se týče celního řízení, podrobeny clům, poplatkům a dávkám jiným nebo vyšším ani předpisům nebo formalitám, které by byly jiné nebo tíživější než ony, jimž nyní jsou nebo v budoucnosti budou podrobeny podobné produkty stejné povahy, pocházející z kterékoli třetí země.
Článek 3.
Produkty vypěstované, vyrobené nebo výrobky průmyslové, vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran s určením na území druhé strany, nebudou v žádném případě podrobeny, pokud se týče vlastního celního řízení, clům, poplatkům a dávkám, které by byly jiné nebo vyšší, ani předpisům nebo formalitám jiným nebo tíživějším, než jsou ony, jimž nyní jsou nebo v budoucnu by byly podrobeny podobné produkty