dnes je 7.12.2023

Input:

91/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd, platné do 17.7.1963

č. 91/1952 Zb.
[zrušené č. 54/1963 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1952,
kterým se provádí zákon o Československé akademii věd.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 písm. b) a c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd (dále jen „Akademie“):
§ 1.
Majetek Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Orientálního ústavu, Slovanského ústavu a Národní rady badatelské, jakož i nadací a fondů, které jsou ve správě těchto institucí, je národní majetek, který stát svěřuje Akademii. Ministr školství, věd a umění může však v dohodě s presidentem Akademie do konce roku 1953 některé části tohoto majetku svěřit do správy nebo odevzdat do trvalého užívání jiným socialistickým právnickým osobám nebo učinit o nich jiná opatření anebo může je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření.
§ 2.
Majetkové podstaty dosavadních ústředních výzkumných ústavů se svěřují do správy Akademie.
§ 3.
(1) Příslušný ministr svěří v dohodě s presidentem Akademie do správy Akademie i jiný národní majetek, pokud je to účelné k plnění úkolů Akademie.
(2) Presidium Akademie může ze správy Akademie vyjmout některé části majetku a převést je v dohodě s příslušným ministrem do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření.
§ 4.
(1) O pověření jednotlivých složek Akademie výkonem správy majetku rozhodne presidium Akademie, které rozhodováním v méně závažných případech může pověřit hlavního sekretáře. Předpisy o stanovení a změně kmenového jmění nejsou dotčeny.
(2) Majetek nadací a fondů, který stát svěřil Akademii (§ 1), stává se nedělitelnou částí jejího majetku. Dosavadní úkoly těchto nadací a fondů plní Akademie v rámci své činnosti svými rozpočtovými prostředky.
§ 5.
Při sestavování rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky má presidium Akademie působnost, která ve státní správě přísluší ústřednímu úřadu. Pro správu národního majetku svěřeného Akademii platí předpisy o správě a nakládání s národním majetkem ve správě ústředních úřadů.
§ 6.
Zrušují se ustanovení odporující tomuto nařízení. Zejména se zrušuje vládní nařízení č. 80/1950 Sb., o zřízení ústředních výzkumných ústavů.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr školství, věd a umění, ministr - předseda státního úřadu plánovacího a ministr financí v dohodě s ostatními zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Púčik v. r.