dnes je 21.4.2024

Input:

91/1958 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1992

č. 91/1958 Zb.
[zrušené č. 413/2002 Z.z.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 28. prosince 1958,
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958 o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády Republiky československé.
 
Široký v. r.
 
OPATŘENÍ
Ústřední rady odborů
ze dne 22. prosince 1958
o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Republiky československé podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Organizace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců se upravuje podle zásady, že nemocenské pojištění spravují pracující sdružení v Revolučním odborovém hnutí a sami v něm rozhodují.
§ 2
Nemocenské pojištění zaměstnanců (dále jen „nemocenské pojištění“) se provádí v závodech a v orgánech Revolučního odborového hnutí.
§ 3
Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění jsou ve státním socialistickém vlastnictví; příjmy a výdaje jsou součástí státních příjmů a výdajů.
§ 4
Kde se v tomto opatření mluví o zaměstnancích, rozumějí se tím pracovníci, na něž se vztahují předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců.
§ 5
(1) Závodem se pro účely nemocenského pojištění rozumějí pracoviště, pro která se volí závodní výbor základní organizace odborového svazu (dále jen „závodní výbor“).
(2) Malým závodem se pro účely nemocenského pojištění rozumí pracoviště, pro které se závodní výbor nevolí a na jehož zaměstnanců se přitom nevztahuje ani působnost jiného závodního výboru.
(3) Závody, popřípadě malými závody se rozumějí nejen podniky a závody výrobní a obchodní, nýbrž i úřady, soudy, zařízení státní správy, jiná zařízení, dobrovolné a jiné organizace, jakož i soukromá hospodářství a domácnosti.
§ 6
(1) V závodě se provádí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, nemocenské pojištění
a) zaměstnanců závodu, ať pracují v závodě nebo na vsunutém pracovišti anebo byli vysláni na práci mimo závod,
b) zaměstnancům závodu, kteří nevykonávají práci pro nemoc nebo z jiného důvodu, pokud pracovní poměr k závodu trvá,
c) bývalých zaměstnanců závodu, pokud podle platných předpisů jsou ještě oprávněni požadovat dávky nemocenského pojištění ze svého pojištění v závodě,
d) rodinných příslušníků zaměstnanců uvedených pod písm. a) až c) (41 zákona).
(2) Nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů (§ 5 odst. 2) a jiných osob, jejichž pojištění nelze provádět v žádném závodě, se provádí v krajských odborových radách; při tom platí odchylky stanovené v části šesté.
ČÁST DRUHÁ
ÚKOLY ODBOROVÝCH ORGÁNŮ PŘI PROVÁDĚNÍ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
§ 7
Odborové orgány v závodě
(1) Závodní výbor řídí provádění nemocenského pojištění v závodě a dbá, aby se provádělo podle platných předpisů v souladu se zájmy pracujících i