dnes je 16.4.2024

Input:

91/1965 Sb., Vyhláška o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, platné do 31.12.1966

č. 91/1965 Zb.
[zrušené č. 101/1966 Zb.]
Vyhláška
Státní mzdové komise
ze dne 25. srpna 1965
o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Navazujíc na vládní vyhlášku č. 90 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, stanoví Státní mzdové komise pro projednání s Ústřední radou odborů a po schválení vládou na základě zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška určuje základní směrnice o řízení mzdové politiky, o prostředcích hospodářských organizací na mzdy a zejména o jejich využívání pro plnění úkolů hospodářských organizací a uspokojování potřeb společnosti, o formách úpravy mzdových podmínek, o pravomoci a odpovědnosti v odměňování a o mzdové kontrole.
§ 2
(1) Aktivní působení hmotných pobídek k práci na společensky potřebný rozvoj výroby a služeb vyžaduje důsledně uplatňovat socialistické zásady odměňování podle práce a překonávat nivelizaci v odměňování. To předpokládá v souladu s potřebami národního hospodářství cílevědomě uskutečňovat diferenciaci v odměňování, zejména se zřetelem na
efektivnost činnosti hospodářských organizací a jejich přínos pro společnost,
kvalifikaci, odpovědnost, pracovní podmínky a výsledky práce jednotlivých pracovníků,
rozmísťování pracovních sil v souladu s potřebami ekonomického rozvoje.
(2) Mzdová diferenciace z těchto hledisek se uskutečňuje při vytváření prostředků na odměňování a při jejich využívání podle dále uvedených zásad.
ČÁST PRVNÍ
Prostředky na odměňování
§ 3
(1) Objem prostředků hospodářských organizací na odměňování pracovníků je závislý na výsledcích hospodaření, zejména na docílených tržbách, na vývoji materiálových a jiných nákladů, na efektivnosti investic, využívání základních fondů a oběžných prostředků a na řádném plnění povinností plynoucích z dodavatelskoodběratelských vztahů.
(2) K posílení zájmu pracovníků na celkových výsledcích hospodářské činnosti je přiměřená část celkové mzdy přímo závislá na těchto výsledcích (§ 25-29).
(3) Prostředky získané bez vlastní zásluhy podniku neodůvodněným zvyšováním cen nebo jiným společensky nežádoucím způsobem se odčerpávají podle zvláštních předpisů.
§ 4
(1) V systému hmotné zainteresovanosti na hrubém důchodu se vytváří fond pracujících podle § 29 vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství (dále jen „vládní vyhláška“).
(2) Z fondu pracujících se vyplácejí
a) časové a úkolové mzdy dělníků, základní mzdy technickohospodářských pracovníků a osobní platy,
b) prémie a odměny za individuální výsledky práce včetně prémií a odměn za řešení úkolů vědy a techniky,
c) podíly na hospodářských výsledcích,
d) příplatky a náhrady mzdy,
e) ostatní osobní výdaje za práce, vykonávané pracovníky podniku jako nepravidelná činnost, nevyplývající z jejich normálních pracovních povinností, popřípadě externími pracovníky; podrobnosti o tom, co se zahrnuje do ostatních osobních výdajů a o jejich uplatňování, upravují zvláštní předpisy.
(3) Pokud se v této vyhlášce používá pojmu mzdy za individuální výsledky