dnes je 16.4.2024

Input:

91/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr, platné do 31.12.1981

č. 91/1966 Zb.
[zrušené č. 120/1981 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 18. listopadu 1966
o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Ministerstvo financí stanoví podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a Ústřední radou odborů:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Touto vyhláškou se upravuje odměňování pracovníků za práce konané pro organizace
a) na základě dohod o provedení práce [§ 232 odst. 2 písm. b) zákoníku práce],
b) na základě dohod o pracovní činnosti [§ 232 odst. 2 písm. a) zákoníku práce], pokud zvláštní předpisy1) nestanoví jinak.2)
(2) Vyhláška se nevztahuje na odměňování
a) činnosti prováděné podle zákona č. 46/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků,
b) tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem jsou díla chráněná zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, a umělecké činnosti výkonných umělců prováděné na základě dohod o provedení práce.
c) přednáškové a výukové činnosti a odborné posudkové a obdobné činnosti prováděné pro školy a výchovná zařízení tvořící jednotnou školskou soustavou3) včetně pomaturitního studia s výjimkou kursů organizovaných v závodní škole práce,4)
d) projektové činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
e) politickovýchovné činnosti prováděné společenskými organizacemi.
§ 2
Přednášková a výuková činnost
(1) Výše odměny za přednáškovou a výukovou činnost se stanoví se zřetelem na její povahu a obtížnost a rozsah nutné přípravy takto:
 
Skupina přednáškové a výukové
Odměna za 1 hod. přednáškové a činnosti výukové činnosti
I. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce na školách poskytujících základní vzdělání (např. kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo základních devítiletých škol, přípravné kursy pro školy poskytujících střední vzdělání, základní jazykové kursy apod.) nebo praktická výuka odpovídající svou náplní dílenskému vyučování a praktickému výcviku na středních a odborných školách
až 14,- Kčs
II. Přednášková a výuková činnost odpovídající svou náplní výuce na školách poskytujících střední a úplné střední vzdělání (např. kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo škol poskytujících střední a úplné střední vzdělání, přípravné kursy pro podnikové instituty a vysoké školy, odborné jazykové kursy apod.), s výjimkou přednáškové a výukové činnosti uvedené pod III
až 17,- Kčs
III. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce odborných technických a zdravotnických disciplín na školách poskytujících úplné střední vzdělání (např. školení vybraných pracovníků o některých otázkách technických, zdravotnických apod.)
až 20,- Kčs
IV. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce na vysokých školách (např. kursy pro vedoucí pracovníky a specialisty o nejnáročnějších hospodářských a technických otázkách, výuka v postgraduálním studiu absolventů vysokých škol apod.)
až 35,- Kčs
(2) Ustanovení předchozího odstavce se použije též pro odměňování diskuse, konzultace nebo semináře, souvisejících s přednáškovou a