dnes je 22.6.2024

Input:

91/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

91/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. marca 2023,
ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) ukazovatele kvality pitnej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody,
b) požiadavky na programy monitorovania,
c) postup pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a určení miery rizika v systéme zásobovania pitnou vodou,
d) podrobnosti všeobecnej analýzy manažmentu rizík domového rozvodného systému,
e) prioritné priestory,
f) opatrenia na zníženie rizík spojených s domovým rozvodným systémom,
g) metódy odberu a analýz pitnej vody a ich špecifikácie,
h) ukazovatele kvality teplej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody,
i) rozsah a spôsob poskytovania informácií dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom a verejnosti.
§ 2
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty
(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 1 časti A až C.
(2) Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Splnenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody sa vyžaduje v týchto miestach odberu:
a) pri dodávaní pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete alebo z iného zdroja v priestore alebo v objekte v mieste, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika alebo z iného obdobného zariadenia na priame používanie na pitné účely,
b) pri odbere z cisterny alebo z iného zásobníka určeného na zásobovanie pitnou vodou v mieste odberu pitnej vody,
c) pri spotrebiteľskom balení v mieste plnenia pitnej vody do spotrebiteľského balenia,
d) v mieste používania pitnej vody v potravinárskom podniku.1)
(4) Ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limitná hodnota je určená medznou hodnotou, sa vyšetrujú najmä na kontrolu systému zásobovania pitnou vodou a na určenie vhodných kontrolných opatrení a nápravných opatrení, ktoré dodávateľ pitnej vody pri zistení nevyhovujúcej kvality pitnej vody má vykonať. Ak prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody predstavuje riziko ohrozenia zdravia, použitie pitnej vody sa môže obmedziť alebo pitná voda môže byť z používania vylúčená.
(5) Prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody sa potvrdzuje opakovaným odberom vzorky pitnej vody. Ak opatrenia na odstránenie prekročenia ukazovateľa kvality