dnes je 22.6.2024

Input:

92/1949 Sb., Branný zákon, platné do 30.11.1999

č. 92/1949 Zb.
[zrušené č. 330/1991 Zb.]
BRANNÝ ZÁKON
ze dne 23. března 1949.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST 1.
Československá branná moc.
§ 1.
Úkoly branné moci.
(1) K obraně svobody a nezávislosti národů českého a slovenského, jakož i k ochraně vymožeností národní a demokratické revoluce buduje svrchovaný československý lid branou moc, společnou Čechům a Slovákům, jako součást lidově demokratického zřízení a provádí lidovou obranu vlasti, spočívající na zásadě, že Československá republika je pevně zajištěna lidově demokratickým zřízením a spojeneckými svazky se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními lidově demokratickými státy.
(2) Úkolem branné moci je
a) odvrátit ozbrojenou silou napadení nebo ohrožení Československé republiky vnějším nepřítelem,
b) bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu, ústavu, republikánskou státní formu a lidově demokratické zřízení proti vnějším nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků Československé republiky a
c) spolupůsobit při udržování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti uvnitř státu.
(3) Vojenských osob v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky a po přechodnou dobu v mimořádných případech, vyžadují-li toho důležité hospodářské zájmy státu. Podrobnosti, zejména pokud jde o právní poměry vznikající z takového použití, stanoví vláda nařízením.
§ 2.
Složení branné moci.
(1) Brannou moc tvoří vojsko (odstavec 2) jako její základ a veřejné ozbrojené sbory, které určí vláda, části těchto sborů nebo jednotliví jejich příslušníci,pokud podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů podléhají vojenskému velení; v době mimořádných opatření podle tohoto zákona (§ § 46 až 50) po příslušném povolání (§ 46, odst. 2 ) též veřejné ochranné sbory určené zvláštními předpisy, jejich části nebo jednotliví příslušníci, osoby podléhající branné povinnosti, které se podrobují branné výchově, a jednotky složené z těchto osob, jakož i osoby povolané k osobním úkonům pro potřeby branné moci (§ 45).
(2) Vojsko je souhrn vojenských osob. Vojenskými osobami se rozumějí osoby, které byl;y odvedeny (§ 15, odst. 1)m a mají služební povinnost (§ 20).
§ 3.
Organisace branné moci.
(1) Podrobnosti o právních poměrech příslušníků branné moci, plynoucích z jejich příslušnosti k ní, zejména z jejich nadřízenosti nebo podřízenosti vůči jiným jejím příslušníkům, o způsobu, jakým se vojenský výcvik a vojenská služba vůbec vykonávají, jakož i o organisaci branné moci, upraví v mezích tohoto zákona, po případě v mezích vládních nařízení vydaných k jeho provedení, ministerstvo národní obrany služebními předpisy, pokud tato úprava nenáleží presidentu republiky jakožto vrchnímu veliteli branné moci.
(2) Mírový počet vojska stanoví vláda na návrh ministra národní obrany.
ČÁST 2.
Branná povinnost.
Oddíl I.
Všeobecné ustanovení
§ 4.
Obsah branné povinnosti.
Branná povinnosti záleží v povinnosti
a) odvodní (§ 10),
b) služební (§ 20),
c) k zvláštní službě (§ 41),
d) k osobním úkonům pro potřeby branné moci (§ 45).
§ 5.
Osobní rozsah branné povinnosti.