dnes je 9.12.2023

Input:

92/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství, platné do 31.12.1954

č. 92/1953 Zb.
[zrušené č. 11/1955 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953,
kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Velké úkoly ukládané vodnímu hospodářství mohutným rozvojem našeho socialistického průmyslu, postupující socialisací venkova a vzestupem životní úrovně všeho obyvatelstva vyžadují, aby vodní hospodářství bylo řízeno a plánováno z jednoho místa, a to jak vlastní hospodaření s vodou, tak i investiční příprava, výstavba, provoz a údržba k tomu potřebných vodních děl a zařízení.
§ 2.
(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední úřad; řídí ji předseda, kterého jmenuje vláda.
(2) Ústřední správa vodního hospodářství je podřízena ministru lesů a dřevařského průmyslu.
§ 3.
(1) Zřizuje se Správa vodního hospodářství na Slovensku; řídí ji předseda, kterého jmenuje sbor pověřenců.
(2) Správa vodního hospodářství na Slovensku je podřízena pověřenci lesů a dřevařského průmyslu.
§ 4.
(1) Ústřední správě vodního hospodářství přísluší zejména:
1. správa vodních zdrojů a hospodaření s vodou,
2. plánování ve vodním hospodářství,
3. distribuce vody pro všechny hospodářské sektory,
4. řízení přípravy a výstavby vodohospodářských investic; pokud jde o výstavbu energetických zařízení vodních děl, ve spolupráci s ministerstvem paliv a energetiky,
5. správa, provoz a udržování vodohospodářských děl a zařízení s výjimkou správy, provozu a udržování vodních elektráren,
6. péče o vodohospodářské meliorace,
7. péče o čistotu toků a vodohospodářského hlediska,
8. péče o úpravy toků, pokud přesahují rámec lesnicko-technických meliorací,
9. péče o splavnost vodních toků a budování vodních cest,
10. výzkum a technický rozvoj ve vodním hospodářství,
11. řízení komplexní projektové služby pro projektování vodohospodářských děl a zařízení,
12. péče o vodohospodářské kádry a jejich rozmístění.
(2) Ústřední správě vodního hospodářství nepřísluší péče o zdroje minerálních a léčivých vod.
§ 5.
(1) Ústřední správa vodního hospodářství provádí své úkoly přímo nebo svými orgány, jimiž jsou:
a) vodohospodářské rozvojové středisko,
b) výzkumný ústav vodohospodářský,
c) státní ústav pro projektování staveb vodního hospodářství - Hydroprojekt,
d) hospodářsko-výrobní složky vodního hospodářství.
(2) Ústřední správa vodního hospodářství může zřizovat hospodářsko-výrobní složky jako samostatné právnické osoby.
(3) Ústřední správa vodního hospodářství řídí také činnost národních výborů ve věcech vodního hospodářství a pomáhá jim.
§ 6.
(1) Statut Ústřední správy vodního hospodářství a Správy vodního hospodářství na Slovensku schvaluje vláda.
(2) Statuty orgánů Ústřední správy vodního hospodářství vydává ministr lesů a dřevařského průmyslu.
§ 7.
Vláda stanoví, která zařízení pro zásobování vodou a odvodnění obcí místního významu budou začleněna do organisační soustavy komunálního hospodářství.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr lesů a