dnes je 25.2.2024

Input:

92/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa, platné do 31.12.1967

č. 92/1962 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 16. září 1962
o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 5 vládního nařízení č. 60/195 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Rozsah a působnost vyhlášky
§ 1
Za sbližování a vyvážení dříví a kůry z lesa jakýmkoli způsobem a jakýmkoli dopravním prostředkem a za odvoz dříví a kůry z lesa zvířecími potahy se platí úhrady podle této vyhlášky.
§ 2
Socialistické organizace a jednotlivci, kteří provádějí sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa (dále jen „dopravci“) jsou povinni provádět tyto úkony nejhospodárnějším způsobem, dbát, aby dříví a kůra byly co nejméně poškozovány, a aby kultury, porost, podrost, ochranná oplocení, cesty a mosty byly co nejvíce šetřeny a dodržovat přepravní tratě a skladovací místa určené objednatelem prací.
§ 3
Výklad některých pojmů
(1) Za syrové dříví podle této vyhlášky se považuje:
a) jehličnaté dříví do konce dubna (v horských oblastech do konce května) běžného roku, pokud bylo pokáceno v období od 1. listopadu předcházejícího roku do konce února běžného roku (v horských oblastech do konce března) a jehličnaté dříví pokácené v období od 1. března (v horských oblastech od 1. dubna) do konce října, do dvou měsíců po jeho pokácení,
b) listnaté dříví do konce dubna (v horských oblastech do konce května) běžného roku, pokud bylo pokáceno v období od 1. října předcházejícího roku do konce února běžného roku (v horských oblastech do konce března) a listnaté dříví pokácené v období od 1. března (v horských oblastech od 1. dubna) do konce září, do dvou měsíců po jeho pokácení.

Dříví se souší s opadávající kůrou nebo s přischlým lýkem nelze pokládat za syrové.
(2) Za slabou kulatinu se považuje kulatina o středové tloušťce do 19 cm a všechna tyčovina.
(3) Za silnou kulatinu se považuje kulatina o středové tloušťce větší než 50 cm.
(4) Za krátkou kulatinu se považují výřezy, a to jehličnaté do 4 m délky a listnaté do 3 m délky.
(5) Úhradami podle této vyhlášky se rozumějí základní úhrady, přirážky a příplatky.
ČÁST PRVÁ
Sbližování
§ 4
(1) Sbližováním se rozumí spouštění, vytahování, stahování, vlečení a přenášení dříví od pařezu na vývozní nebo odvozní místo, a to za takových terénních podmínek nebo za takového stavu cest, které vylučují použít dopravního prostředku pro vyvážení (§ 7 odst. 1) nebo pro odvoz dříví (§ 10 odst. 1).
(2) Pro výši základních úhrad za sbližování jsou rozhodné poloha, obtížnost práce a druh sbližovaného dříví. Základní úhrady se stanoví pro tyto 4 terénní třídy:
a) základní úhrady pro 1. třídu platí pro sbližování za příznivých terénních podmínek (např. rovina, malý terénní odpor nebo svahy do 25 % sklonu s hladkým půdním povrchem),
b) základní úhrady pro II. třídu platí pro sbližování za ztížených terénních podmínek (např. do kopce se stoupáním do 5 % nebo po svahu do 25 % sklonu