dnes je 2.12.2023

Input:

92/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků, platné do 31.12.1966

č. 92/1965 Zb.
[zrušené č. 102/1966 Zb.]
Vyhláška
ministerstva financí a Státní banky československé
ze dne 4. září 1965
o financování reprodukce základních prostředků
Ministerstvo financí a Státní banka československá (dále jen „banka“) stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru a podle § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška upravuje financování reprodukce základních prostředků státních organizací.
§ 2
Reprodukce základních prostředků
Státní organizace jsou povinny financovat reprodukci základních prostředků podle nákladů na:
a) udržování a běžné opravy (§ 9),
b) generální opravy (§ 9),
c) investice,1)
d) projektové práce (§ 10),
e) jiné investice (§ 11).
§ 3
Financování reprodukce základních prostředků
(1) K financování reprodukce základních prostředků jsou podkladem plány financování reprodukce základních prostředků. Plán financování reprodukce základních prostředků ústředních orgánů a krajských národních výborů je součástí státního rozpočtu a ročních finančních plánů.2)
(2) Údržba a běžné opravy,3) organizační a přípravná činnost investora, výdaje za kompletační činnost vyšších dodavatelů a činnost projekčně inženýrských, popřípadě inženýrských organizací se financuje v hospodářských organizacích na vrub nákladů, u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací z prostředků na neinvestiční výdaje.
(3) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u hospodářských organizací jsou:
a) fond obnovy4)
b) fond oborové výstavby4)
c) prostředky na nejmenovitou výstavbu stanovené finančním plánem4)
d) úvěry5)
e) státní rozpočet.
(4) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u rozpočtových organizací a zvláštních rozpočtových organizací jsou:
a) státní rozpočet
b) doplňkové zdroje.2)
(5) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u příspěvkových organizací jsou vlastní zdroje.
(6) Obnovu základních prostředků (§ 9) lze financovat ze zdrojů na reprodukci základních prostředků i na cizích základních prostředcích, a to v případech, kdy je to hospodářsky nezbytné a je-li zajištěna návratnost vynaložených prostředků.
(7) Podkladem pro stanovení potřeb plánu financování reprodukce základních prostředků jsou:
a) státní plán investic a generálních oprav, jakož i plán projektových prací; dále objemy jiných investic, udržování a běžných oprav určované rozpočtem a finančními plány,
b) výsledek výběrového řízení (§ 4).
(8) Reprodukci základních prostředků investora financuje pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo tohoto investora (dále jen „financující pobočka“).
(9) Pro financování jmenovité výstavby otevírá financující pobočka investorovi samostatný účet