dnes je 3.12.2023

Input:

92/1967 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie, platné do 31.12.1970

č. 92/1967 Zb.
[zrušené č. 85/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 25. srpna 1967
o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvy hornictví, chemického průmyslu, těžkého průmyslu, Ústřední správou energetiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Spotřebiči pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie, na které se vztahuje tato vyhláška (dále jen spotřebiče), jsou:
a) tepelná zařízení pro ústřední vytápění a průmyslové kotle, ve kterých se spalují pevná, tekutá nebo plynná paliva, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje (např. celé kotelny) činí minimálně 600 000 kcal/hod.; jde-li o zařízení na spalování plynných paliv, jen v případě, převyšuje-li roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 600 000 m3/rok a zemního plynu 300 000 m3/rok;
b) ostatní zařízení, ve kterých se spalují pevná, tekutá nebo plynná paliva, jestliže výkon jednotlivých topenišť činí minimálně u spotřebičů pevných nebo tekutých paliv 300 000 kcal/hod. a u spotřebičů topných plynů 150 000 kcal/hod., převyšuje-li u všech nově připojených plynových spotřebičů roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 600 000 m3/rok a zemního plynu 300 000m3/rok;
c) zařízení, ve kterých se používá elektrické energie pro přímý ohřev průmyslových pecí a sušárenských zařízení, jestliže jejich elektrický výkon činí minimálně 1000 kW;
d) zařízení, ve kterých se pevná, tekutá nebo plynná paliva zpracovávají jako surovina.
§ 2
(1) Pro každý nově budovaný nebo rekonstruovaný spotřebič, u kterého bude po dokončení výstavby nebo rekonstrukce splněna některá z podmínek uvedených v § 1, musí být určena palivová nebo energetická základna. Určí se dohodou mezi investorem (odběratelem) a dodavatelem paliv či energie,1) a to v souladu s postupem prací na projektové dokumentaci; v etapě přípravných projektových prací popřípadě formou předběžného příslibu a dohodnutou časovou platností.
(2) Dohoda nebo předběžný příslib o palivové nebo energetické základně obsahuje zejména:
a) název a sídlo organizace s bližším označením provozní jednotky, ve které budou vybudovány nebo rekonstruovány spotřebiče, a seznam těchto spotřebičů včetně jejich parametrů a označením, jde-li o spotřebiče nové nebo rekonstruované;
b) celkovou roční spotřebu paliv nebo energie ve skutečných jednotkách včetně jakostních znaků podle platných ČSN, doplněných na vyžádání investora (odběratele) o další (např. u pevných paliv o spalné teplo, kvalitativní znaky popelovin a obsah síry) a roční potřebu v jednotlivých letech až do doby plného (plánovaného) využití kapacit spotřebičů; jde-li o plynná paliva nebo elektřinu, též maximální a průměrnou hodinovou dodávku a roční využití maxima;
c) název a sídlo, popřípadě označení provozní jednotky příslušného dodavatele paliv nebo energie;
d) technické podmínky realizace palivové nebo