dnes je 8.12.2023

Input:

92/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely, platné do 10.5.1996

č. 92/1969 Zb.
[zrušené č. 215/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. června 1969
o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely
Dne 1. listopadu 1967 byla v Sofii podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely.
Podle svého článku 14 vstoupila Úmluva v platnosti dnem 21. března 1968.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním upevňovat a rozšiřovat spolupráci v zájmu ochrany území obou států před zavlečením karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů, dohodly se na tomto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují:
a) provádět na svém státním území nezbytná opatření proti karanténním škůdcům, chorobám rostlin a plevelům (dále jen „škůdci rostlin“), jejichž seznam je uveden v příloze této úmluvy;
b) uplatňovat všechna opatření, aby s vyváženými zásilkami rostlin a rostlinných výrobků (dále jen „zásilky“) nebo jinými způsoby nepronikali na státní území druhé smluvní strany škůdci rostlin uvedení v příloze této úmluvy i dodatečných požadavcích dovozního státu;
c) při vývozu zásilek dodržovat příslušné zákony a karanténní předpisy dovozního státu;
d) opatřovat všechny vyvážené zásilky osvědčením o zdravotním stavu vydaným příslušnými orgány vývozního státu a potvrzujícím, že zásilka je prosta škůdců rostlin uvedených v příloze k této úmluvě a že splňuje i dodatečné karanténní podmínky dovozního státu.
Článek 2
Smluvní strany budou uplatňovat všechna nezbytná opatření k ochraně svých státních území před zavlečením škůdců rostlin ze třetích států.
Každá smluvní strana proto stanoví na svém státním území zásady, podle nichž dovoz zásilek z kteréhokoliv třetího státu bude prováděn jen se souhlasem příslušných orgánů, které určí karanténní podmínky dovozu a využití zásilek.
Průvoz zásilek je dovolen tehdy, jestliže jsou vybaveny osvědčením o zdravotním stavu a odpovídají karanténním předpisům státu, jehož územím jsou zásilky prováženy.
Článek 3
Smluvní strany se zavazují:
a) vyvarovat se při vývozu zásilek používání sena, slámy, plev, listí a jiných odpadů zemědělských rostlin jako balicího materiálu a k tomu účelu přednostně používat piliny, hoblovačky a jiné materiály, které vylučují možnost přenášení škůdců rostlin;
b) zbavovat vyvážené zásilky všech odstranitelných zbytků zeminy;
c) odstraňovat z dopravních prostředků používaných k přepravě zásilek veškeré nečistoty a v případě potřeby je účinně asanovat.
Článek 4
Dovoz, vývoz a průvoz zásilek bude se provádět hraničními přechody určenými