dnes je 2.10.2023

Input:

93/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

č. 93/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 29. září 1945
o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Aby byla zajištěna správa a nerušená činnost veřejnoprávního sociálního pojištění v mimořádných poměrech vyvolaných válkou, jest ministr ochrany práce a sociální péče oprávněn až do vydání nových předpisů o organisaci pojištění činiti po slyšení Ústřední rady odborů nutná organisační opatření v ústavech a zařízeních sloužících sociálnímu pojištění (zaopatření) zaměstnanců.
(2) Zejména jest oprávněn:
a) stanoviti, kdy působnost dosavadních správních orgánů zanikla, odvolávati je a ustanovovati ke správě zmocněnce (jejich zástupce), případně vedle nich jmenovati užší správní sbory z řad pojištěnců;
b) učiniti organisační a správní opatření o převzetí a správě sociálního pojištění v pohraničním území.
(3) Zmocněnce (jeho zástupce) pro Ústřední sociální pojišťovnu a Všeobecný pensijní ústav jmenuje president republiky na návrh ministra ochrany práce a sociální péče.
(4) Zmocněncům (zástupcům) přísluší působnost všech správních orgánů nositelů (ústavů, zařízení), pro které byli jmenováni, nestanoví-li ministerstvo ochrany práce a sociální péče v určitém případě jinak. Bude-li jmenován pro nositele (ústav, zařízení) správní sbor, vykonává působnost svěřenou podle platných předpisů zastupitelským sborům, kdežto zmocněnec má práva, povinnosti a působnost ostatních orgánů.
(5) Zmocněnci (zástupci) a členové správních sborů jsou kdykoliv odvolatelni.
§ 2.
Mezi opatření, k nimž jest ministr ochrany práce a sociální péče podle tohoto dekretu oprávněn, náleží i dodatečné schválení opatření učiněných před účinností tohoto dekretu, zejména i opatření učiněných Ústřední radou odborů a zmocněnci.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro země Českou a Moravskoslezskou; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šoltész v. r.