dnes je 22.6.2024

Input:

93/1947 Zb., Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach

93/1947 Zb.
Zákon
zo dňa 28. mája 1947,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.
Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
Časť I.
Zákon zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach v znení zákonov č. 180/1927 Sb., 167/1930 Sb. a 226/1936 Sb., vládnych nariadení č. 393/1938 Sb. a č. 160/1939 Sl.z., ako aj zákonov č. 60/1940, 130/1941, 180/1941, 250/1941, 280/1941, 5/1943 a 135/1943 Sl.z. sa mení a doplňuje takto:
Čl. 1.
V § 55 sa zrušuje celý odsek 2 a posledná veta odseku 3.
Čl. 2.
(1) Ustanovenie § 57, odsek 1 sa doplňuje touto vetou:
„Ak sú v kalendárnom roku v spoločenskom podniku, zapísanom do obchodného registra, vedľa jedného verejného spoločníka ešte ďalší verejní spoločníci alebo v spoločenskom podniku do obchodného registra nezapísanom vedľa jedného spoločníka ešte ďalší spoločníci činní preukázateľne takým spôsobom, že táto činnosť je ich hlavným povolaním a je taká, že by ňou inak boly trvale a plne zamestnané platené sily zamestnanecké, zvyšujú sa na daňový rok čiastky daňového základu, pre ktoré platí sadzba snížená a u ktorých nastáva sadzba zvýšená o 30.000.- Kčs za druhého a každého ďalšieho v podniku zamestnaného takého spoločníka.“
(2) Ustanovenie § 57, ods. 6 znie:
„(6) Ak ide o zdanenie podnikov, ktorých výťažok je bez podstatného spolupôsobenia kapitálu podmienený osobnou činnosťou daňovníka takou mierou, že trvalá prevádzka zdaňovaného podniku nie je možná bez činnosti daňovníka (slobodné povolania advokátov, notárov, lekárov, spisovateľov, umelcov, obchodných agentov a pod. ako aj živnostenské a obchodné zamestnania záležajúce v takých osobných výkonoch daňovníka, ktoré nie je možné vykonávať zástupcom), snižuje sa všeobecná daň zárobková pripadajúca podľa sadzieb odseku 1 o 20%.“
Čl. 3.
V § 73, ods. 3 sa citácia „ (§ 83, ods. 17)“ nahradzuje citáciou „(§ 83, ods. 10)“.
Čl. 4.
Ustanovenie § 78, písm. f) znie:
„f) na krytie zvláštnej dane zárobkovej s prirážkami.“
Čl. 5.
V § 79, ods. 1 sa zrušujú ustanovenia písm. b), h) a n).
Čl. 6.
§ 83 znie:
„(1) Zvláštna daň zárobková činí, pokiaľ sa v ďalšom inak nestanoví, 60% dani podrobeného čistého výťažku.
(2) U zárobkových a hospodárskych spoločenstiev, vynímajúc spoločenstvá úverné, u ktorých základný kapitál (odsek 10) podľa stavu na počiatku obchodného obdobia pre zdanenie rozhodného nepresahoval 200.000 Kčs, činí zárobková daň 7% základného kapitálu (odsek 10) podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. U stavebných sdružení, ktoré sledujú účely uvedené v zákonoch o štátnom fonde pre bytovú starostlivosť a ktoré podľa týchto zákonov a štatútu spomenutého fondu treba pokladať za sdruženia všeužitočné, činí zárobková daň 4% základného kapitálu podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. V prípadoch zdaňovania likvidačných prebytkov (§ 80) vyrubí sa však týmto podnikom 40%-ná daň zárobková z likvidačných prebytkov dani podrobených.
(3) U úverných spoločenstiev ako aj u záložní a fondov uvedených v § 68, ods. 1, I, č. 2, písm. d) a ďalej u podnikov uvedených v čl. IX., č. 2 zákona zo dňa 23. mája 1919, č. 276