dnes je 2.10.2023

Input:

93/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce

č. 93/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 24. dubna 1948
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.
Podle § 3, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Na paměť třetího výročí květnové revoluce se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé, který se dotýká téměř horního okraje mince. Kolem státního znaku jest nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce.
(4) Na rubu padesátikoruny jest uprostřed postava vítěze vracejícího se z boje s mečem ve zdvižené pravici; levou rukou drží nad hlavou vavřínovou ratolest, která věnčí jílec meče. Vítěz, přes jehož levé rámě jest přehozen vlající šat, překračuje trnový trs. V dolní levé části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí „50“. V pravé části plochy mince jsou data tříletí květnové revoluce, uprostřed vodorovně nápis „5. KVĚTEN“, který odděluje letopočty při okraji „1945“ a „1948“. Pod levou nohou postavy vítěze jest jméno původcovo „O. ŠPANIEL“.
(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.
§ 2.
Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 5. května 1948.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Obrázek stříbrné pamětní padesátikoruny je v částce 36/1948 Sb. zákonů na straně 810.