dnes je 26.2.2024

Input:

93/1949 Sb., Zákon o zrušení sirotčích pokladen

č. 93/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 23. března 1949
o zrušení sirotčích pokladen.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Přípravná opatření ke zrušení sirotčích pokladen.
§ 1.
(1) Hypotekární pohledávky sirotčích pokladen s příslušenstvím přecházejí dnem 1. ledna 1950 za úhradu na okresní spořitelny a záložny, popřípadě na spořitelny a záložny (dále jen „peněžní ústavy“) v sídlech příslušných okresních soudů; ministerstvo financí může ze závažných organisačních důvodů, zejména není-li v sídle soudu hlavní závod peněžního ústavu, stanoviti vyhláškou v Úředním listě republiky Československé, že hypotekární pohledávky sirotčí pokladny přecházejí na peněžní ústav v jiném místě.
(2) Výše úhrady za hypotekární pohledávku a způsob jejího splacení se určí dohodou mezi sirotčí pokladnou a peněžním ústavem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne předseda příslušného krajského soudu v dohodě s Ústřední radou družstev.
(3) Přechod hypotekárních pohledávek podle odstavce 1 se zapíše ve veřejných knihách na návrh předsedy příslušného krajského soudu s poukazem na tento zákon. Knihovní zápisy jsou osvobozeny od poplatků.
§ 2.
Hotovosti soudních chráněnců uložené v sirotčích pokladnách se od 1. ledna 1950 neúrokují.
§ 3.
Sirotčí pokladny si napříště nesmějí mezi sebou poskytovati zápůjčky.
§ 4.
Ministr spravedlnosti může v dohodě s ministrem financí slučovati sirotčí pokladny, které mají sídlo v obvodě téhož krajského soudu.
Postupné zrušení sirotčích pokladen.
§ 5.
Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí zruší postupně sirotčí pokladny, jakmile to bude odůvodněno hospodářskými poměry jednotlivých sirotčích pokladen a stavem jejich jmění, nejpozději však do 31. prosince 1955.
§ 6.
(1) Pohledávky proti sirotčí pokladně, které budou uplatňovány po jejím zrušení, se uhradí ze správných přebytků (reservních fondů) hromadně spravovaných (§ 12, odst. 2 zákona ze dne 16. října 1946, č. 193 Sb., o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen).
(2) Hotovosti soudních chráněnců, které byly uloženy u zrušené sirotčí pokladny, se převedou na samostatné vkladové účty jako jednotlivá soudní deposita.
§ 7.
Po zrušení všech sirotčích pokladen připadnou správní přebytky (§ 6, odst. 1) státu, a to dnem, který stanoví ministr financí; po jich odvedení státní pokladně přecházejí závazky zrušených sirotčích pokladen na stát.
Ustanovení závěrečná.
§ 8.
Počínajíc rokem 1950 bude z čistých správních přebytků sirotčích pokladen každoročně až do dne, kdy připadnou státu (§ 7), odvedena do státní pokladny částka, kterou určí pro běžný rok ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.
§ 9.
Po zrušení všech sirotčích pokladen budou výnosy zdrojů uvedených v § 7, odst. 3 zákona č. 193/1946 Sb. odváděny státní pokladně.
§ 10.
Dnem vyhlášení tohoto zákona se zrušuje ustanovení § 1, odst. 2 zákona č. 193/1946 sb. a dnem 31. prosince 1949 ustanovení jeho § 7, odst. 1 a 2.
§ 11.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v krajích českých; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.
 
Gottwatd v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.