dnes je 9.12.2023

Input:

93/1964 Zb., Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov, v znení účinnom k 1.1.1968

93/1964 Zb.
[zrušené č. 207/1968 Zb.]
ZÁKON
zo 4. júna 1964
o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
113/1965 Zb.
10. 11. 1965
mení § 1
115/1965 Zb.
10. 11. 1965
ruší § 1 ods. 2 písm. e)
117/1965 Zb.
10. 11. 1965
ruší § 8
69/1967 Zb.
1. 1. 1968
dopĺňa § 1 ods. 1 písm. i)
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Prvá časť
§ 1
(1) Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto odboroch štátnej správy:
a) v školstve a kultúre,
b) v pôdohospodárstve,
c) v stavebníctve,
d) v zdravotníctve,
e) vo financiách,
f) v spravodlivosti,
g) v obchode,
h) v potravinárskom priemysle.
i) vo všeobecnej vnútornej správe národných výborov, miestneho hospodárstva a archivníctva.
(2) V ďalších odboroch štátnej správy pôsobia:
a) v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom, podpredsedom Slovenskej národnej rady,
b) v štátnej kontrole a štatistike - Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom-predsedom,
c) vo vede, technike a investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre techniku, na čele s povereníkom-predsedom
§ 2
Opatrenia, ktoré výkonné orgány Slovenskej národnej rady pôsobiace v jednotlivých odboroch štátnej správy vydajú v rozsahu svojej právomoci, najmä na zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a na zabezpečenie vykonávania zákonov, sú pre štátne a hospodárske orgány a organizácie na Slovensku záväzné.
Druhá časť
§ 3
Zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii sa mení takto:
1. Názov „Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade“ sa nahradzuje názvom „Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady“.
2. § 6 ods. 2 znie:
„(2) V sústave orgánov ľudovej kontroly, v ich výstavbe, riadení a činnosti sa uplatňuje zásada demokratického centralizmu. Nižší orgán tejto sústavy je riadený vyšším orgánom, ktorému je tiež zodpovedný za správne a včasné plnenie úloh. Vyšší orgán ľudovej kontroly pomáha nižším orgánom pri plnení úloh a je oprávnený ich rozhodnutia, ak odporujú záujmom spoločnosti, meniť alebo zrušiť. Pokiaľ ide o rozhodnutie Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, uplatňuje Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky toto svoje oprávnenie prostredníctvom Predsedníctva Slovenskej národnej rady.“
3. § 6 sa doplňuje odsekom 3 tohto znenia:
„(3) Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky riadi všetky orgány ľudovej kontroly; v tejto činnosti jej pomáha Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady v rozsahu určenom štatútom orgánov ľudovej kontroly. Rozhodnutia Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky sú záväzné pre všetky orgány ľudovej kontroly.“
4. § 9 znie:
„(1) Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.
(2) Zloženie, voľby a pôsobnosť Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady upraví Slovenská národná rada zákonom.
(3) Výkonný