dnes je 8.12.2023

Input:

93/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky, platné do 31.12.1966

č. 93/1965 Zb.
[zrušené č. 103/1966 Zb.]
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 4. září 1965
o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška vymezuje neinvestiční náklady rozvoje vědy a techniky, určuje zdroje financování a způsob jejich použití ve státních organizacích.
Neinvestiční náklady rozvoje vědy a techniky
§ 2
Neinvestičními náklady rozvoje vědy a techniky zabezpečované fondem vědy a techniky1) jsou
a) náklady na řešení badatelského výzkumu (§3) ,
b) náklady na řešení výzkumných a vývojových prací (§ 4),
c) vícenáklady spojené s osvojením (záběhem) výroby nových výrobků a nových výrobních technologií (§ 6),
d) ostatní neinvestiční náklady na rozvoj vědy a techniky nezahrnované do nákladů na řešení úkolů vědy a techniky (§ 7).
§ 3
Náklady na řešení badatelského výzkumu podle § 2 písm. a) jsou náklady na řešení úkolů v oblasti přírodních, technických a společenských věd, které jsou zahrnuty do plánu badatelského výzkumu.2)
§ 4
Náklady na řešení úkolů výzkumných a vývojových prací2) podle § 2 písm. b) jsou
a) náklady na výzkum a vývoj a provozní vyzkoušení nových výrobků (bez nákladů na vlastní výrobu výrobků), u nichž se předpokládá výroba dalšího kusu ve stejném nebo částečně po změněném provedení,
b) náklady na výzkum a vývoj nových výrobků, které budou předmětem opakované, sériové nebo hromadné výroby,
c) náklady na výzkum a vývoj nových výrobních technologií,
d) náklady na technickoekonomické studie.
§ 5
(1) Součástí nákladů na řešení úkolů podle § 2 písm. a) a b) jsou rovněž náklady
a) na koordinaci úkolů vědy a techniky koordinačními (hlavními) pracovišti,3)
b) na vědeckotechnickou spolupráci se zahraničím, technickou normalizaci, typizaci ve výstavbě, vědeckotechnické a ekonomické informace, patenty, vynálezy a zlepšovací návrhy, tvoří-li tyto součást nebo samostatnou etapu řešeného úkolu vědy a techniky a na oponentní řízení,
c) na zakoupení licencí, pokud nahrazují plánované řešení úkolů vědy a techniky nebo jejich části,
d) na pořízení jednotlivých zkušebních a pokusných zařízení, strojů a speciálních přístrojů, včetně s tím souvisejících bezpečnostních a hygienických zařízení a stavebních prací, které jsou nezbytné k vyřešení (splnění) jednoho nebo více současně řešených úkolů vědy a techniky, avšak nejsou v příslušné státní organizaci určeny k trvalému vybavení jako základní prostředky,
e) na pořízení ověřovacích provozů (poloprovozů a pokusných provozů), jestliže tyto provozy jsou nezbytné k vyřešení (splnění) jednoho nebo více současně řešených úkolů vědy a techniky a mají sloužit k ověření výsledků výzkumu pro přípravu dokumentace plánované