dnes je 25.2.2024

Input:

93/1966 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, platné do 29.9.1968

č. 93/1966 Zb.
[zrušené č. 134/1968 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 18. května 1966,
kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Posláním Revolučního odborového hnutí je aktivně se účastnit budování vyspělé socialistické společnosti. Pro plnění tohoto cíle získává Revoluční odborové hnutí co nejširší účast pracujících, pomáhá jim v politickém, odborovém i kulturním růstu, zabezpečuje stále lepší podmínky pro jejich práci a život.
Odpovědné a náročné úkoly Revolučního odborového hnutí vykonávají a organizují statisíce dobrovolných funkcionářů volených orgánů, jejich komisí a zařízení v závodech, okresech, krajích i v ústředí převážně vedle svého zaměstnání a po své pracovní době. Široká organizátorská a výchovná práce odborové organizace, závažnost některých úkolů a podmínky jejich plnění však vyžadují, aby pracovníci byli v nutných případech vedením závodů, úřadů a ústavů k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí uvolňování z práce.
Ústřední rada odborů stanoví podle § 124 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, a podle čl. 11, 12 a 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965 tyto směrnice pro uvolňování pracovníků z práce na jejich pracovištích k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:
Čl. I
1. Funkce v Revolučním odborovém hnutí jsou funkce čestné a vykonávají se zásadně mimo pracovní dobu.
2. Výjimečně, pokud to vyžaduje povaha, naléhavost nebo rozsah plnění úkolů vyplývajících z činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen „základní organizace“), kulturního zařízení Revolučního odborového hnutí nebo vyššího odborového orgánu, může být funkce vykonávána také v pracovní době. V takovém případě uvolnění vedení závodu funkcionáře z práce na jeho pracovišti na základě rozhodnutí nebo podnětu příslušného odborového orgánu, která jsou pro vedení závodu závazná.
Čl. II
1. Vedení závodu uvolní pracovníka od práce na jeho pracovišti k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:
a) krátkodobě, případ od případu, na dobu nezbytně nutnou na základě rozhodnutí závodního výboru základní organizace nebo místního výboru Revolučního odborového hnutí, popřípadě závodního důvěrníka (dále jen „závodní výbor“) nebo na pozvání či delegování vyššího odborového orgánu;
b) dlouhodobě, na celou pracovní dobu nebo na předem stanovené pracovní dny v týdnu, popřípadě na jejich část, a to ve všech těchto případech na dobu celého funkčního období nebo na jeho část na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace.
Usnesení členské schůze nebo konference o uvolnění funkcionáře potvrzuje okresní odborová rada.
2. Pokud to vyžaduje potřeba plnění úkolů základní organizace na úseku administrativně technické