dnes je 5.3.2024

Input:

94/1947 Sb., Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu

č. 94/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 14. května 1947
o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
I. Mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušky.
§ 1
Ošetřovatelé nemocných bez diplomové kvalifikace, kteří tuto činnost vykonávají z povolání nebo podle řeholních stanov, budou na žádost podanou do pěti roků ode dne vyhlášení tohoto zákona připuštěni k mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušce:
1. prokáží-li trestní zachovalost;
2. předloží-li potvrzení správy ústavu nebo zařízení, v němž jsou činni, že se osvědčili jako ošetřovatelé, a nejsou-li řeholního stavu, že se písemně zavázali, že zůstanou nejméně pět roků po úspěšném vykonání mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušky ve službách dosavadního zaměstnavatele;
3. prokáží-li, že do dne vyhlášení tohoto zákona vykonali tento předběžný odborný výcvik:
a) nejméně 15 roků ošetřovatelské činnosti v léčebných ústavech, nebo
b) ošetřovatelskou činnost v léčebných ústavech a úspěšné absolvování ústavního běhu ošetřovatelského podle ustanovení § 57, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. března 1927, č, 22 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, nebo rovnocenného ošetřovatelského běhu (§ 7, odst. 1), činí-li celková doba tohoto výcviku nejméně 10 roků, nebo
c) ošetřovatelskou činnost konanou převážně mimo léčebné ústavy, avšak nejméně jeden rok v nemocnici, a úspěšné absolvování ošetřovatelského běhu (§ 7, odst. 1), činí-li celková doba tohoto výcviku nejméně 15 roků.
Ošetřovatelské běhy, uvedené pod písm. b) a c), je možno absolvovati též dodatečně po vyhlášení tohoto zákona.
§ 2
(1) O žádostech za připuštění k mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušce rozhoduje příslušný zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví.
(2) Žadatel musí vyhovovati podmínkám uvedeným v § 1. Zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví, může však podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví, v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele zkrátiti po slyšení zaměstnavatele délku závazku podle § 1, č. 2, jakož i povoliti úlevy z ustanovení o délce a způsobu předběžného odborného výcviku (§ 1, č.3).
§ 3
(1) Ministerstvo zdravotnictví nebo orgán jím pověřený zřídí po slyšení zemských národních výborů, na Slovensku pověřenectva zdravotnictví, potřebný počet zkušebních komisí při větších nemocnicích a jmenuje jejich členy a náhradníky.
(2) Zkušební komise se skládá z úředního lékaře jako předsedy, z primáře nemocnice, při níž je komise zřízena, nebo z jeho zástupce, a ze sestry představené nebo vrchní diplomované sestry nebo její zástupkyně, u osob řeholních z řeholní diplomované sestry představené nebo její zástupkyně.
(3) Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů.
(4) Organisační a zkušební řád těchto komisí vydá ministerstvo zdravotnictví.
§ 4
(1) Zkouška je ústní a jejím