dnes je 19.7.2024

Input:

94/1949 Sb., Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, platné do 30.4.1991

č. 94/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1949
o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Knihy, hudebniny a jiné neperiodické publikace.
(1) Knihami, hudebninami a jinými neperiodickými publikacemi podle tohoto zákona jsou veškeré rozmnoženiny děl literárních, hudebních, výtvarných a fotografických, určené k rozšiřování, nehledíc k jejich rozsahu, účelu nebo stupni hodnoty. Za neperiodické publikace se však považují i publikace, které vycházejí pravidelně nebo nepravidelně v obdobích nejméně jednoročních a díla, vydávaná po částech, tvoří-li části obsahově celek.
(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na rozmnoženiny:
a) kinematografické,
b) fonografické,
c) sloužící volebním účelům, pokud se jejich obsah omezuje jen na údaje potřebné k volbě,
d) sloužící úřední potřebě státních nebo jiných veřejných orgánů v mezích jejich úřední působnosti nebo vnitřní nebo odbytové potřebě fysických nebo právnických osob (stanovy spolků, organisační řády, podnikové směrnice, oběžníky, vzorce, ceníky, programy, vývěsky a pod.), pokud nemají ráz díla literárního nebo uměleckého,
e) sloužící společenskému a rodinnému životu (pozvánky, navštívenky, rodinná oznámení a pod.), pokud nemají ráz díla literárního nebo uměleckého.
Vydávání neperiodických publikací.
§ 2.
(1) Ministerstvo informací a osvěty stanoví každoročně na podkladě návrhu, vypracovaného Ústřední ediční radou (§ 8) plán pro vydávání neperiodických publikací a řídí jejich vydávání. Přitom postupuje, jde-li o odborné neperiodické publikace, v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
(2) Vydavatelé (§ 3) jsou povinni říditi se při své vydavatelské činnosti plánem podle odstavce 1.
§ 3.
(1) Ministerstvo informací a osvěty může po slyšení Ústřední ediční rady a, jde-li o vydávání odborných neperiodických publikací, v dohodě se zúčastněným ministerstvem uděliti oprávnění vydávati neperiodické publikace (dále jen „vydavatelské oprávnění“):
1. státním orgánům, ústavům, fondům, podnikům a zařízením,
2. politickým stranám zastoupeným v Národním shromáždění,
3. jednotné odborové organisaci,
4. vrcholným organisacím kulturním, hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným,
5. národním a komunálním podnikům, jakož i podnikům oprávněným k provozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
6. družstvům a spolkům, které podle stanov mohou šířiti díla v § 1, odst. 1 uvedená.
(2) Vydavatelské oprávnění se může týkati všech neperiodických publikací nebo jen některých, při čemž ke zřízení vydavatelského podniku je třeba zvláštního povolení ministerstva informací a osvěty.
Rozšiřování neperiodických publikací.
§ 4.
Ministerstvo informací a osvěty řídí rozšiřování neperiodických publikací domácího i cizího původu.
§ 5.
(1) Napříště může krajský národní výbor udělovati oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací (dále jen „oprávnění k rozšiřování“) jen právnickým nebo fysickým osobám podle dalších ustanovení.
(2) Osoba, které bylo uděleno vydavatelské oprávnění (§ 3, odst. 1), je oprávněna