dnes je 18.4.2024

Input:

94/1950 Sb., Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti, platné do 1.5.1961

č. 94/1950 Zb.
[zrušené č. 40/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950 o
ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
Národní shromáždění republik Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1.
Ubytovací povinnost.
§ 1.
Pravidelné ubytování.
Branná moc a Sbor národní bezpečnosti (SNB) jsou zpravidla ubytovány ve vlastních ubytovacích objektech (§ 11 odst. 1 a 2).
§ 2.
Povinnost k poskytnutí ubytování a dodání některých movitých věcných prostředků.
(1) Nelze-li brannou moc nebo SNB ubytovat ve vlastních ubytovacích objektech, jsou držitelé jiných vhodných objektů povinni poskytnout po dobu potřeby za náhradu ubytování a dodat movité věcné prostředky k ubytování potřebné (ubytovací povinnost); nejsou-li držitelé vhodných objektů zároveň držiteli potřebných movitých věcných prostředků, mají povinnost dodat je i jiné osoby. Po dobu ubytování jsou držitelé povinni udržovat objekty na svůj náklad v řádném stavu.
(2) Držitele povinné k plnění podle odstavce 1 určí na žádost orgánů vojenské správy nebo SNB místní národní výbor; orgány vojenské správy nebo SNB mohou požadovat takové plnění také u národních výborů vyšších stupňů. V naléhavých případech mohou orgány vojenské správy nebo SNB uložit toto plnění přímo držitelům.
(3) Vláda stanoví nařízením rozsah ubytovací povinnosti a osvobození od ní, předpoklady, za kterých vojenská správa nebo SNB mohou udržovat poskytnuté objekty v řádném stavu samy na náklad držitele, podmínky, za nichž lze nutné úpravy těchto objektů provést na náklad státu, výši a způsob náhrady za ubytování a věcná plnění, jakož i podrobnosti k provedení odstavců 1 a 2.
§ 3.
Náhrada škody při ubytování.
(1) Za škodu způsobenou brannou mocí nebo SNB při ubytování poškozením nebo mimořádným opotřebením objektů nebo movitých věcných prostředků (§ 2) poskytne náhradu.
(2) Nedohodne-li se poškozený s příslušnými orgány vojenské správy nebo SNB o náhradě ihned, může uplatnit nárok na ni do 30 dnů u místního národního výboru, jinak nárok zanikne; o nároku na náhradu rozhodne okresní národní výbor.
(3) Vláda stanoví nařízením počátkem lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody, jakož i podrobnosti k provedení odstavců 1 a 2.
Oddíl 2.
Vojenské byty a byty SNB.
§ 4.
Určení okruhu bytů.
(1) Ubytování vojenských osob z povolání a příslušníků SNB v činné službě se provádí ve vojenských bytech SNB s výjimkou poddůstojníků vojska z povolání a strážmistrů SNB, pokud jsou povinni bydlet ve vojenských objektech nebo v objektech SNB.
(2) Vojenskými byty jsou byty
a) ve vlastních ubytovacích objektech vojenské správy a v domech vystavěných obcemi pro ubytování vojenských osob z povolání nebo v domech prospěšných bytových družstev vojenských osob z povolání,
b) obývané ke dni 4. června 1948 vojenskými osobami z povolání, ve výslužbě nebo vojenskými pensisty, a to bez ohledu na případnou změnu jejich branného poměru; vojenskými byty však nejsou byty vojenských osob ve výslužbě a vojenských pensistů v jejich vlastních rodinných domcích nebo v rodinných domcích příslušníků jejich rodin,
c) přidělené vojenským osobám z povolání před účinností tohoto zákona v