dnes je 16.4.2024

Input:

94/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic, platné do 31.3.1964

č. 94/1953 Zb.
[zrušené č. 61/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Zvýšené úkoly strojních a traktorových stanic v zemědělské výrobě vyžadují, aby byla nově upravena jejich organisace a způsob financování.
§ 2.
Z jednotlivých strojních a traktorových stanic, národních podniků, zřízených podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organisaci strojních a traktorových stanic, se zřizují dnem 1. ledna 1954 „Strojní a traktorové stanice“ jako právnické osoby, jejichž výdaje se hradí ze státního rozpočtu, do něhož také plynou jejich příjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodářských stavebních úprav, národních podniků, zřízených podle téhož nařízení, se zřizují dnem 1. ledna 1954 „Strojní a traktorové stanice pro těžké půdní úpravy“ jako právnické osoby zapojené týmž způsobem na státní rozpočet.
§ 3.
Majetek (práva a závazky) jednotlivého národního majetku přechází dnem 1. ledna 1954 na stanici z něho zřízenou.
§ 4.
(1) Zaměstnanci národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se zaměstnanci těchto stanic.
(2) Ředitelé dosavadních národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se řediteli těchto stanic.
§ 5.
Způsob financování stanic upraví vláda vyhláškou; při tom může jako výjimku ze zásady uvedené v § 2 stanovit případy, v nichž se výdaje stanic ze státního rozpočtu nehradí nebo v nichž příjmy stanic do státního rozpočtu neplynou.
§ 6.
O stanicích podle tohoto nařízení platí jinak obdobně ustanovení §§ 2 až 8 vládního nařízení č. 83/1951 Sb.
§ 7.
Soudy provedou z povinnosti úřední v podnikových rejstřících výmazy národních podniků zaniklých podle tohoto nařízení.
§ 8.
Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí organisaci stanic podrobněji upravit organisačním řádem (statutem).
§ 9.
Tímto nařízením nejsou dotčeny národní podniky zřízené podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb., a v § 2 nejmenované.
§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je ministři zemědělství a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Uher v. r.