dnes je 25.2.2024

Input:

94/1962 Sb., Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany, platné do 31.12.1977

č. 94/1962 Zb.
[zrušené č. 61/1977 Zb.]
USNESENÍ VLÁDY
ze dne 5. září 1962,
kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
Vláda stanoví podle § 56 lesního zákona č. 166/1960 Sb. pro lesy v oboru působnosti ministerstva národní obrany tyto odchylky:
Čl. 1
Lesní národní majetek v oboru působnosti ministerstva národní obrany spravují organizace lesního hospodářství, které zřizuje ministr národní obrany.
Právní poměry, organizaci, činnost, hospodaření a řízení těchto organizací upraví ministr národní obrany.
Čl. 2
(k § 3, 5 a 10 zákona)
O tom, že pozemek ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany je podle § 2 odst. 1 zákona součástí lesního fondu, rozhoduje v pochybnostech ministerstvo národní obrany; jemu také přísluší prohlašovat pozemky, stavby a technická zařízení ve správě uvedených organizací podle § 2 odst. 2 a 3 zákona za součást lesního fondu.
Okresní národní výbory ve spolupráci s příslušnými orgány vojenské správy jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o lesním fondu ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany.
O vynětí pozemků spravovaných organizacemi v oboru působnosti ministerstva národní obrany z lesního fondu rozhoduje ministerstvo národní obrany až do výměry 10 ha. Při větší výměře rozhoduje o vynětí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství na návrh ministerstva národní obrany.
Čl. 3
(k § 11, 24, 28 a 30 zákona)
Lesy v oboru působnosti ministerstva národní obrany jsou lesy zvláštního určení. Ministerstvo národní obrany zabezpečuje jejich hospodářské využití v rozsahu, který dovoluje zvláštní určení. Přitom se v částech lesních hospodářských celků vojensky méně využívaných připouští přiměřená těžba nad etát.
Čl. 4
(k § 24 zákona)
U lesů ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany se vytvářejí lesní hospodářské celky též se zřetelem na zvláštní určení těchto lesů.
Čl. 5
(k § 25 a 26 zákona)
Návrhy na vytvoření lesních hospodářských celků, lesní hospodářské plány a ostatní díla hospodářské úpravy lesů v oboru působnosti ministerstva národní obrany schvaluje ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, které též kontroluje jejich provádění.
Tyto návrhy vypracovává organizace pro hospodářskou úpravu lesů, kterou zřizuje ministr národní obrany. Právní poměry, organizaci, činnost, hospodaření a řízení této organizace upraví ministr národní obrany.
Čl. 6
(k § 37 a 38 zákona)
Výjimky z ustanovení lesního zákona o druzích těžby dříví a o časovém postupu při obnově lesních porostů povoluje ministerstvo národní obrany, pokud výjimka ze zakázaného způsobu těžby nebo z časového postupu zalesnění se nevztahuje na pozemek o výměře větší než 10 ha. Při větší výměře rozhoduje o výjimce ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství na návrh ministerstva národní obrany.
Čl. 7
(k § 54 zákona)
Lesní hospodářské celky v lesích v oboru působnosti ministerstva národní obrany spravují odborní lesní hospodáři. Jejich počet. kvalifikaci a způsob ustanovení určí ministerstvo