dnes je 8.12.2023

Input:

94/1963 Sb., Zákon o rodině

č. 94/1963 Zb.
[zrušené č. 36/2005 Z.z.]
Zákon o rodině
ze dne 4. prosince 1963
Vybudování socialismu v Československu se významným způsobem projevilo i v oblasti rodinného, manželského a osobního života občanů našeho státu. Společnost usiluje všemožně o to, aby morálka socialistické společnosti se stala základem všech vztahů v rodině, manželství a při výchově dětí. Ochrana manželství, mateřství, rodiny, zájmů všech dětí, jakož i zvýšená péče o rodiny s více dětmi je uskutečňována celou naší společností.
Aby tyto zásady byly vyjádřeny v právním řádu republiky, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně o rodině
ZÁKON O RODINĚ
 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY
čl. I - VII
ČÁST PRVNÍ
 
MANŽELSTVÍ
 
§ 1 - 29
 
HLAVA PRVNÍ
 
VZNIK MANŽELSTVÍ
§ 1 - 10
HLAVA DRUHÁ
 
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
§ 11 - 17
HLAVA TŘETÍ
 
VZTAHY MEZI MANŽELY
§ 18 - 21
HLAVA ČTVRTÁ
 
ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ, PROHLÁŠENÍM MANŽELA ZA MRTVÉHO
§ 22
HLAVA PÁTÁ
 
ROZVOD
§ 23 - 29
ČÁST DRUHÁ
 
VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI
 
§ 30 - 77
 
HLAVA PRVNÍ
 
VÝCHOVA DĚTÍ
§ 30 - 40
HLAVA DRUHÁ
 
ÚČAST SPOLEČNOSTI PŘI VÝKONU
 
PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČŮ
§ 41 - 50
HLAVA TŘETÍ
 
URČENÍ OTCOVSTVÍ
§ 51 - 62
HLAVA ČTVRTÁ
 
OSVOJENÍ
§ 63 - 77
HLAVA PÁTÁ
 
VÝCHOVA A ZASTUPOVÁNÍ NEZLETILÉHO, JEHOŽ RODIČE NEMOHOU SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVAT
§ 78 - 84
ČÁST TŘETÍ
 
VÝŽIVNÉ
 
§ 85 - 103
 
HLAVA PRVNÍ
 
VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ A DĚTÍ
§ 85 - 87
HLAVA DRUHÁ
 
VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI
§ 88 - 90
HLAVA TŘETÍ
 
VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY
§ 91
HLAVA ČTVRTÁ
 
PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU ROZVEDENÉHO MANŽELA
§ 92 - 94
HLAVA PÁTÁ
 
PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE
§ 95
HLAVA ŠESTÁ
 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 96 --103
ČÁST ČTVRTÁ
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 104 - 109
 
Základní zásady
Článek I
Manželství v naší společnosti spočívá na pevných citových vztazích mezi mužem a ženou. Oba jsou si v něm rovni. Hlavním společenským účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
Článek II
Rodina založená manželství je základním článkem naší společnosti, která všestranně chrání rodinné vztahy.
Článek III
Mateřství je nejčestnějším posláním ženy. Společnost poskytuje mateřství nejen svou ochranu, ale i veškerou péči, zejména hmotnou podporu matky i dětí a pomocí při jejich výchově.
Článek IV
Rodiče jsou odpovědni společnosti za všestranný duševní a tělesný rozvoj svých dětí a zvláště za jejich řádnou výchovu tak, aby jednota zájmů rodiny a společnosti byla upevňována.
Článek V
Společnost dbá o výchovu děti a uspokojování jejich hmotných a kulturních potřeb, pečuje o ně a chrání je prostřednictvím státních orgánů, společenských organizací, školy, kulturních, osvětových a zdravotnických zařízení.
Článek VI
Všichni členové rodiny mají povinnost si vzájemně pomáhat a podle svých schopností a možností zabezpečovat zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny.
Článek VII
V duchu těchto základních zásad je třeba používat ustanovení tohoto zákona a práva i povinnosti v něm upravené vykonávat.
ČÁST PRVNÍ
MANŽELSTVÍ
HLAVA PRVNÍ
VZNIK MANŽELSTVÍ
§ 1
Manželství se uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické,