dnes je 9.12.2023

Input:

94/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb

č. 94/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví
ze dne 28. června 1968,
jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústřední rada odborů a ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 89/1968 Sb., a podle § 31 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:
Čl. I
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb, se mění a doplňuje takto:
1. § 8 se zrušuje.
2. Nadpis nad § 13 zní:
„Zabezpečení občanů poskytujících služby a opravy na základě povolení národního výboru“
3. § 13 odst. 1 zní:
„(1) Občanům, kteří na základě povolení národního výboru poskytují některé služby a opravy,1) náleží podpora při narození dítěte, přídavky na děti a dávky důchodového zabezpečení za obdobných podmínek a ve stejném rozsahu jako pracovníkům na dohodu uvedeným v části první.“2)
4. Tabulka k určení denní výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství pracovníků na dohodu, uvedená v příloze k vyhlášce č. 21/1965 Sb., se mění a nahrazuje tabulkou připojenou v příloze.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.
 
Ministr práce a sociálních věcí:
Štanceľ v. r.
Ministr zdravotnictví:
RNDr. PhMr. Vlček v. r.
Předseda Ústřední rady odborů:
Poláček v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 94/1968 Sb.
Tabulka k určení denní výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství pracovníků na dohodu
 
měsíční výše započitatelného výdělku
denní výše
nemocenského
peněžité pomoci v mateřství
od Kčs
do Kčs
Kčs
Kčs
400
500
14
14
501
600
16
16
601
700
16
19
701
800
18
21
801
900
20
24
901
1000
22
27
1001
1100
24
30
1101
1200
26
33
1201
1300
28
36
1301
1400
30
38
1401
1500
32
41
1501
1600
34
44
1601
1700
36
47
1701
1800
39
49
1801
1900
42
52
1901
2000
45
55
2001
a výše
48
57

Poznámky pod čiarou
1podle zásad schválených usnesením vlády ze dne 3. března 1965 (č. 20/1965 Sb.).
2§ 23, 24 a další zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění.