dnes je 17.4.2024

Input:

95/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv, platné do 31.12.1953

č. 95/1946 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. května 1946,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Opatření
Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.
Národní banka Československá stanoví podle §§ 9, 26 a 48 devisového zákona:
Čl. 1.
(1) Národní bance jest hlásiti tyto majetkové hodnoty, majetková práva a majetkové závazky devizových tuzemců:
a) pohledávky vůči devizovým cizincům, vzniklé jakýmkoliv způsobem a jakékoliv měně,
b) cizozemské státní a jiné veřejné a soukromé dílčí dluhopisy, zástavní listy, pokladniční poukázky, životní a jiné kapitálové a důchodové pojistky splatné v cizině,
c) podniky (firmy, representace, závody a pod.), podíly a součásti na podnicích, společnostech a pod. v cizině, ať jsou vyjádřeny v cenných papírech (akciích, kuksech, podílech) či jakýmkoliv jiným způsobem,
d) nemovitosti v cizině,
e) cizozemská a tuzemská platidla a tuzemské cenné papíry, které jsou pro devisového tuzemce uloženy v cizině, a
f) závazky devisových tuzemců vůči devisovým cizozemcům, vzniklé jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv měně.
(2) Národní bance jest hlásiti tyto majetkové hodnoty a majetková práva devisových cizozemců:
a) podniky (firmy, representace, závody a pod.), podíly a účasti na podnicích, společnostech a pod. v tuzemsku, ať jsou vyjádřeny v cenných papírech (akciích, kuksech, podílech) či jakýmkoliv jiným způsobem,
b) veškeré ostatní tuzemské cenné papíry nalézající se v tuzemsku, a
c) nemovitosti v tuzemsku.
(3) Národní bance jest hlásiti jakékoliv změny, týkající se hodnot, práv a závazků hlášených podle odstavců 1 a 2.
Čl. 2.
(1) Hlášením jest povinen vlastník (věřitel), po případě držitel hodnot podrobených hlášení, po případě dlužník. V jejich zastoupení jest však povinna dodati hlášení osoba, která hodnoty nebo závazky spravuje, u hodnot, které jsou v úschově tuzemského peněžního ústavu (peněžního podniku), tento tuzemský peněžní ústav (peněžní podnik) a u hodnot uvedených v čl. 1, odst. 2, osoba, která je má pro devisového cizozemce v úschově, jinak osoba, která se o ně stará. Hlášením jsou povinny též veřejné úřady, veřejné ústavy, státní a jiné veřejné podniky, jakož i veřejnoprávní korporace a nadace.
(2) Náleží-li cenné papíry tuzemským peněžním ústavům nebo peněžním podnikům, nositelům veřejnoprávního sociálního pojištění nebo soukromým pojišťovnám, ohlásí je vždy jejich vlastník a nikoliv jejich schovatel.
(3) Postihuje-li ohlašovací povinnost stran téže hodnoty nebo téhož závazku více osob, mohou podati všechny společné hlášení s případným