dnes je 26.2.2024

Input:

95/1948 Sb., Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), platné do 6.5.1953

č. 95/1948 Zb.
[zrušené č. 31/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. dubna 1948
o základní úpravě jednotného školství
(školský zákon).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Veškeré mládeži se dostane jednotné výchovy a obecného i odborného vzdělání na školách, které tvoří jednotnou soustavu.
(2) Podle dalších ustanovení tohoto zákona chodí mládež do školy mateřské ve věku od tří do šesti let, do školy prvního stupně (národní) a druhého stupně (střední) od šesti do patnácti let a mládež starší do školy třetího stupně.
§ 2.
Školy pečují o všestranný rozumový, citový, mravní a tělesný rozvoj žactva. Vzdělávají mládež v duchu pokrokových národních tradic a ideálů humanity, vychovávají k samostatnému myšlení, cílevědomému jednání, činorodé práci i družné spolupráci a probouzejí v mládeži touhu po sebevzdělání a pokroku. Vedou ji k činné účasti na životě školy a na budovatelském díle republiky. Pěstují smysl pro společenství v rodině, nároku, Slovanstvu a lidstvu. Vychovávají národně a politicky uvědomělé občany lidově demokratického státu, statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu.
§ 3.
(1) Na školách v zemi České a v zemi Moravskoslezské se vyučuje česky, na Slovensku slovensky.
(2) Výjimky může stanoviti vláda.
§ 4.
(1) Školy jsou učiliště státní.
(2) Výjimky z ustanovení odstavce 1 stanoví zvláštní zákon.
§ 5.
Základní školní vzdělání poskytují školy prvního a druhého stupně. Toto vzdělání je povinné, jednotné a bezplatné.
§ 6.
Školy podléhají veřejnému zdravotnímu dozoru, předpisům o zdravotních opatřeních o preventivní zdravotní péči a o péči sociální.
§ 7.
Ministerstvu školství a osvěty přísluší vrchní správa škol a dozor na ně.
ČÁST DRUHÁ.
Mateřská škola.
§ 8.
Mateřská škola poskytuje v těsné součinnosti s rodinou dětem ve věku od tří let do doby, kdy začnou docházeti do národní školy, výchovnou péči a zdravotní a sociální ochranu.
§ 9.
(1) Mateřská škola se zpravidla zřídí v obci nebo v závodě, přihlásí-li se nejméně 20 dětí z jejího předpokládaného obvodu; lze ji zrušiti, klesne-li počet zapsaných dětí pod 15.
(2) V jedné třídě má býti nevýše 30 dětí; při vyšším počtu dětí se podle možnosti zřídí další třída.
(3) Mateřskou školu zřizuje a zrušuje zemský školní úřad, který stanoví též její obvod.
§ 10.
(1) Do mateřské školy se přijímají tělesně i duševně zdravé děti, které zpravidla bydlí v jejím obvodu a které se k docházce do školy přihlásí.
(2) Vláda stanoví nařízením, za kterých podmínek může býti docházka do mateřské školy pro děti od pěti let povinná.
(3) Výchovná péče na těchto školách je bezplatná.
§ 11.
(1) Ministerstvo školství a osvěty upraví v dohodě s ministerstvy zdravotnictví, sociální péče a výživy, zdravotní a sociální ochranu i stravování dětí v mateřských školách.
(2) Jsou-li v obvodu mateřské školy jesle nebo útulky pro děti ve věku předškolním, přísluší přímý pedagogický dohled na ně správě mateřské školy.
§ 12.
Předpisy o zřizování a zrušování mateřských škol, o jejich obvodech a o přijímání dětí vydá vláda nařízením.
ČÁST TŘETÍ.