dnes je 5.3.2024

Input:

95/1949 Sb., Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy

č. 95/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. března 1949
o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle §§ 3 a 6 zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících, ve znění zákona ze dne 14. února 1946, č. 37 Sb.:
§ 1.
Nebezpečenské přídavky.
(1) Mimo dobu branné pohotovosti státu příslušejí
A) vojenským osobám z povolání,
B) vojenským osobám z počtu poddůstojníků a mužstva,
C) civilním zaměstnancům vojenské správy, jejichž platové poměry jsou upraveny platovým zákonem nebo předpisy vydanými podle něho, nebezpečenské přídavky, a to za každý den
a) pyrotechnických a odminovacích prací,
 
aa) samostatným pyrotechnikům v částce
60 Kčs,
bb) pomocným pyrotechnikům v částce
40 Kčs,
cc) osobám, které vykonávají pomocné práce v částce
10 Kčs,
b) studijních nebo výzkumných prací s mimořádně nebezpečnými bojovými prostředky, po případě prací při jejich tovární výrobě v částce . 40 Kčs,
c) zvláštních prací s látkami nebo zařízeními škodlivými lidskému zdraví, nebo nebezpečných prací s municí nebo výbušninami v továrnách, muničních skladech nebo na pokusných střelnicích v částce . . . . . . . . . 20 Kčs,
d) prací s infekčním materiálem, s veterinářskými plynovými lázněmi nebo v prostředí aktivního záření v částce . . . . . . . 10 Kčs.
(2) Podrobnosti, zejména o tom, které práce se považují za práce uvedené v předchozím odstavci, stanoví ministerstvo národní obrany.
(3) Vznikl-li by vojenské osobě nebo zaměstnanci v jednom kalendářním dnu vedle nároku na přídavek podle odstavce 1 nárok na jeden nebo více dalších podobných přídavků podle jiných předpisů v jednom kalendářním dnu, přísluší jen nejvyšší z nich.
(4) Nebezpečenský přídavek se vyplácí měsíčně pozadu. Jeho výplatou není dotčen nárok na náhradu služebních výdajů. Nebezpečenský přídavek se podle ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy, osvobozuje od daně ze mzdy.
§ 2.
Zvláštní náležitosti hradí stráže.
(1) Vojenským osobám z povolání a osobám z počtu poddůstojníků a mužstva, které jsou trvale přiděleny k hradní stráži, příslušejí po dobu, po kterou jsou v počtu živených hradní stráže a konají u ní nepřetržitě činnou službu, za každý kalendářní měsíc tyto služební přídavky:
 
veliteli hradí stráže v částce
500 Kčs,
zástupci velitele hradní stráže v částce
400 Kčs,
osvětovému důstojníkovi v částce
350 Kčs,
veliteli čety v částce
300 Kčs,
zástupci velitele čety a vedoucím orgánům pověřeným zvláštními úkoly
 
v částce
250 Kčs,
veliteli stráže v částce
200 Kčs,
závodčímu v částce
150 Kčs,
ostatním osobám přiděleným k hradní stráži v částce
100 Kčs.
(2) Nárok na služební