dnes je 20.7.2024

Input:

95/1953 Sb., Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany, platné do 29.4.1958

č. 95/1953 Zb.
[zrušené č. 18/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 4, § 6 odst. 1 písm. e), § 14 odst. 1 a § 17 zákona č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně:
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1.
Státní požární dozor.
(1) Státní požární dozor spočívá ve všeobecném řízení požární ochrany, zejména pokud jde o organisaci přípravy a o využití sil a prostředků požární ochrany, a v dozoru na požární ochranu. Státní požární dozor přísluší ministru vnitra, který jej vykonává zásadně prostřednictvím orgánů státního požárního dozoru.
(2) Směrnicemi a pokyny ministra vnitra v oboru státního požárního dozoru se řídí též všechny ústřední úřady a ostatní státní orgány.
§ 2.
Pravomoc v oboru požární ochrany.
(1) Ministr vnitra je oprávněn činit v mezích platných předpisů všechna opatření potřebná k zajištění požární ochrany, a to jak v jednotlivých případech, tak i vydáváním obecných právních předpisů a všeobecně závazných směrnic a pokynů.
(2) Národním výborům přísluší v oboru požární ochrany pravomoc podle oddílu VI tohoto nařízení.
§ 3.
Spolupráce státních orgánů.
Ústřední úřady a jim podřízené orgány jsou povinny napomáhat ministru vnitra, národním výborům a orgánům státního požárního dozoru při plnění jejich úkolů v oboru požární ochrany.
§ 4.
Odpovědnost.
(1) Za plnění úkolů státního požárního dozoru odpovídají orgány státního požárního dozoru a ministr vnitra.
(2) Za provádění opatření k zesílení požární bezpečnosti, za organisaci přípravy a za využití sil a prostředků požární ochrany v obcích, okresech a krajích odpovídají národní výbory.
(3) Za provádění opatření k zesílení požární bezpečnosti, za organisaci přípravy a za využití sil a prostředků požární ochrany v podnicích, závodech, ústavech, úřadech a jiných zařízeních (dále jen „závody“) odpovídají vedoucí závodů a příslušní členové vlády.
Oddíl II.
Orgány státního požárního dozoru.
§ 5.
Správy a inspekce.
Úkoly v oboru státního požárního dozoru vykonává ministr vnitra zásadně prostřednictvím ústřední (oblastní) správy státního požárního dozoru a jejích místních orgánů (dále jen „správy a inspekce“).
§ 6.
Ústřední a oblastní správa.
(1) Ústředním orgánem státního požárního dozoru je ústřední správa státního požárního dozoru v ministerstvu vnitra (dále jen „ústřední správa“).
(2) Na Slovensku vykonává ústřední správa svou působnost zásadně prostřednictvím oblastní správy státního požárního dozoru v pověřenectvu vnitra (dále jen „oblastní správa“) a s vědomím pověřence vnitra též přímo.
§ 7.
Krajské správy a okresní, městské a obvodní inspekce.
Místní orgány státního požárního dozoru se zřizují při národních výborech a jsou:
a) krajské správy státního požárního dozoru v krajích (dále jen „krajské správy“);
b) okresní inspekce státního požárního dozoru v okresech (dále jen „okresní inspekce“);
c) městské inspekce státního požárního dozoru v Praze a ve městech, jež určí ministr vnitra (dále jen „městské inspekce“);
d) obvodní inspekce státního požárního