dnes je 3.12.2023

Input:

95/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem, platné do 29.2.2004

č. 95/1958 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. prosince 1958
o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem
Dne 2. května 1957 byla v Praze sjednána Úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem.
Národní shromáždění projevilo s Úmluvou a Závěrečným protokolem souhlas dne 31. října 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 7. února 1958. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bukurešti dne 20. března 1958.
Podle svého článku 18 Úmluva spolu se Závěrečným protokolem nabyla účinnosti dne 20. března 1958.
České znění Úmluvy a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 95/1958 Sb.
ÚMLUVA
mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách
Československá republika a Rumunská lidová republika, vedeny přáním upravit vzájemné styky v sociálních otázkách v duchu přátelství a spolupráce mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít Úmluvu o spolupráci na tomto poli.
K tomuto účelu byli určeni zmocněnci:
za Československou republiku předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení Evžen Erban,
za Rumunskou lidovou republiku náměstek ministra zdravotnictví a sociální péče Dr. Octavian Berlogea, kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
I. Všeobecná ustanovení
Článek I
Rozsah působnosti Úmluvy
1. Smluvní strany spolupracují ve všech sociálních otázkách a na všech úsecích sociálního zabezpečení. Tato spolupráce slouží sociálnímu pokroku.
2. K tomuto cíli smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností na poli sociálního zabezpečení, jakož i spolupráci mezi úřady, institucemi, odborovými organizacemi a jinými příslušnými organizacemi.
3. Smluvní strany budou podporovat vzájemné návštěvy, organizované úřady, institucemi, odborovými organizacemi a jinými organizacemi, a to bude-li toho třeba, také poskytováním hmotných prostředků k tomuto účelu.
4. Smluvní strany budou vzájemně podporovat zajišťování zotavné a léčebné péče všeho druhu o děti, o mladiství a o pracující z jedné země do druhé, prováděné státem, odborovými organizacemi nebo jinými organizacemi, jakož i výměnu zkušeností o těchto otázkách.
5. Podrobnosti budou stanoveny dohodou mezi příslušnými ústředními orgány obou států.
6. Tato Úmluva upravuje zároveň vzájemné vztahy mezi smluvními stranami na poli sociálního pojištění (zabezpečení).
Článek 2
Zásada stejného posuzování
1. Občané jednoho ze států, pracující na území druhého státu, jakož i členové jejich rodin se posuzují z hlediska předpisů pracovního práva i sociálního pojištění (zabezpečení), zvláště při přiznávání práva na práci, jako vlastní občané, pokud se touto Úmluvou nestanoví jinak. Mají táž práva a povinnosti jako vlastní občané.
2. Stejná práva platí obdobně pro občany jednoho státu, kteří se přechodně zdržují